Hogst og stiforbedring i Furuberget

Bergstien fikk nytt sikringsgjerde i 2022. Foto: Erica Neby / Erica Neby.

I vinter og månedene frem mot sommeren vil det skje en del skjøtselstiltak i Furuberget naturreservat i Hamar kommune.

Publisert 16.01.2023

Furuberget naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 9. juli 1993. Formålet med fredningen er å bevare et særpreget kalkfuruskogområde med bl.a. en av de største sammenhengende lågurtfuruskogene av typisk sørøst-skandinavisk utforming. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet for verneområdet og har besluttet at det skal gjennomføres skjøtselstiltak i naturreservatet med hjemmel i verneforskriften kapittel VII. Skjøtselen innebærer uttak av gran i deler av reservatet. I tillegg vil det gjøres en stiforbedring langs Borgstien som har erodert, og står i fare for å bli verre om det ikke gjøres en restaurering.  

Hogst av gran

Grunnen til å det nå tas ut gran er fordi gran ikke er det naturlige treslaget for naturreservatet, men er plantet der. Det er flere områder hvor det er aktuelt å ta ut gran, men vi har valgt å sette i gang i det området hvor fraværet av gran vil gi raskest restaureringseffekt på furuskogen, siden grana har spredt seg til dette området og ikke er tett plantet. Hovedformålet med dette uttaket er å bedre vekstvilkårene for hjemmehørende furu og løvtreslag i tillegg til å sørge for bedre lysforhold på bakken slik at andre vekster får bedre vilkår. Dette er tiltak som fremmer verneverdiene for Furuberget.

Den første delen av hogsten i Furuberget skal foregå nå i vinter på snødekt mark og skal være ferdig senest 1. mai 2023. Uttaket vil skje manuelt og tømmeret vil fraktes ut med en liten lassbærer. Tømmeret fraktes langs en sti, og det vil muligens være behov for å ta ned enkelte trær langs traséen for å gjøre den fremkommelig med lassbæreren. Ferdsel i området vil være mulig, men publikum bes være oppmerksom når en ferdes i nærhetene av områdene hvor det drives hogst og kjøres med lassbærer.

Kartet viser i hvilket område av reservatet gran skal tas ut nå i vinter og hvilken vei det skal kjøres ut.

Stiforbedring

Det pågår et samarbeid mellom Statsforvalteren, Hamar kommune og Hamar og Hedemarken Turistforening om å prøve å kanalisere ferdselen i Furuberget og omegn. Dette innebærer blandt annet at vi har valgt ut noen stier som skal bli merket opp og skiltet i felt, i tillegg til at de skal gjøres i stand til å tåle ferdsel. Høsten 2022 reparerte Bane NOR gjerdet langs Bergstien i reservatet med vellykket resultat, se bilde øverst i denne nyhetssaken. Nå er det reparering av Borgstien som står for tur, se aktuell stistrekning på kartet nedenfor. Stien bærer sterkt preg av erosjon som hovedsakelig kommer av at overflatevann renner i stien. Formålet med repareringen er å forhindre mer erosjon som kan føre til større ødeleggelser i verneområdet. I tillegg ønsker vi at stien skal være fremkommelig slik at ferdselen kanaliseres langs denne.

Bildet viser deler av stien som skal forsterkes i 2023. Foto: Erica Neby / Erica Neby.

Det vil i stor grad bli brukt stedegent materiale til restaureringen, men hvor det er særlig behov kan det være nødvendig med eksterne materialer i form av furu og stein. Arbeidet skal i etterkant tilstrebes å se så naturlig ut som mulig og det vil legges vekt på dette i utførelsen. Det blir ikke benyttet motorferdsel i forbindelse med dette arbeidet. Arbeidet med stien er tenkt startet opp så snart marka tillater det og skal være ferdig senest 20. juni 2023.

Kartet viser hvilken sti som skal utbedres i Furuberget naturreservat nå i vår.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar