Fiskeforvaltning

Foto: Ola Hegge.
Oppdatert 14.02.2024

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


Publisert 28.04.2023

Signalkreps påvist i Østersjøen i Åmot kommune

Mattilsynet kan nå bekrefte funn av krepsepest på signalkreps fanget i Østersjøen i Åmot kommune. Det er derfor svært viktig å desinfisere alt utstyr og båter som er brukt i Østersjøen for å unngå spredning til andre vann eller vassdrag.


Publisert 10.06.2022

Endring av fiskeforskriften for Randsfjorden

Statsforvalterne i Innlandet og Oslo og Viken har sammen med Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune gjennomført en endring av forskrift om fiske i Randsfjorden med tilløpselver og -bekker.


Publisert 22.04.2022

Kan klarelvslaksen reetableres i Femund-Trysilvassdraget?

Prosjektet «Två länder - én elv» har sett på om det er mulig å reetablere den tidligere rike stammen med klarelvslaks i Femund-Trysilvassdraget. Den 28. april presenteres resultatet på et seminar i Trysil. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen er til stede. 


Publisert 08.02.2022

Ny fiskeforskrift for Randsfjorden er vedtatt

Den nye forskriften om fiske i Randsfjorden og tilløpselvene gjelder fra 1. mars 2022


Publisert 08.03.2021

Ny fiskeforskrift for Storsjøen vedtatt

Fra 1. mai 2021 er det en ny forskrift om fiske i Storsjøen i Rendalen og Åmot kommuner som gjelder. 


Publisert 03.03.2021

NVE vil vurdere vilkårene for kraftverk i Gausa av hensyn til storauren

NVE har vedtatt at Follebu kraftverk i Gausa må søke om konsesjon. Samtidig har de vedtatt at vilkårene for regulering og kraftverk i sideelva Raua skal revideres. Bakgrunnen for vedtakene er hensynet til storaurestammen som gyter i Gausavassdraget.


Publisert 16.02.2021

Styrket rekruttering og styrket bestand

Bestanden av hunderaure er kraftig styrket de senere årene. Hunderaurens naturlige rekruttering er nå så god at Statsforvalteren mener det ikke lenger er nødvendig å forsterke den med utsetting av settefisk. 


Publisert 22.06.2020

Håp for elvemuslingen i Hunnselva

Elvemuslingen i Hunnselva har lenge hatt en negativ utvikling. En ny undersøkelse viser elvemuslingen i Hunnselva nå rekrutterer, og at det er håp for at bestanden vil kunne overleve.


Publisert 17.10.2019

Hallumtjern og Holteputten rotenonbehandles for å fjerne innførte fiskearter

Gjedde og mort ble oppdaget i Hallumtjern høsten 2018. Nå rotenonbehandles tjernet og den ovenforliggende Holteputten for å fjerne artene og å hindre videre spredning.


Publisert 20.02.2019

Klarälvslaksen tema på Villakskonferansen 2019

Interreg-prosjektet «Två länder – én elv» ble presentert for forskere og forvaltere på Villakskonferansen i januar