Trua naturtyper

Slåttemark

Norsk rødliste for naturtyper (2018) er en oversikt over naturtyper som er vurdert å ha en negativ utvikling eller ha svært fåtallige lokaliteter i Norge. Totalt er 123 naturtyper vurdert som truet eller nær truet i Norge, og av disse finnes 64 i Innlandet. De fleste trua eller nær trua naturtypene i Innlandet er tilknyttet skog og våtmark, men også naturtyper i ferksvann, fjell, rasmarker og grunnlendt mark, kulturmark og boreal hei, står oppført.

Det er et politisk mål at mangfoldet av naturtyper i Norge skal ivaretas, og dette innebærer at både artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner de ulike naturtypene må bevares. I Innlandet (tidligere Oppland og Hedmark fylker) har det foregått kartlegging av naturtyper siden slutten av 1990-tallet. Kartleggingen er gjennomført etter metodikk beskrevet i DN håndbok 13 (med oppdateringer) og siste årene etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks, som bygger på systemet Natur i Norge (NiN). Kartleggingsresultatene er utgangspunktet for forvaltningens arbeid med de trua naturtypene, både på fylkes- og kommunenivå.

De ulike naturtypene er utsatt for forskjellig påvirkning fra menneskelig aktivitet. Arealendringer som følge av skogsdrift, jordbruksdrift, gjenfylling, mudring, dumping og utbygging er viktige påvirkningsfaktorer, og i tillegg er opphørt drift og skjøtsel en viktig årsak til tilbakegang for mange naturtyper. Klimaendringer og forurensning er også viktige faktorer som fører til endringer i naturtypenes sammensetning og utbredelse.

Informasjon om hvilke naturtyper som er registrert i Innlandet, samt beskrivelser av de ulike lokalitetene, verdi-/kvalitetsvurderinger og avgrensninger finnes i Naturbase. Dette er den sentrale databasen for lagring av slike data. Det meste av data fra ulike kartleggingsprosjekter er lagt inn her, men det kan være data fra enkelte kommuner som fortsatt ikke er synlig i databasen.

Begreper

Utvalgt naturtype = naturtyper som har fått ekstra beskyttelse gjennom forskrift etter NML, det er meldeplikt for jord- og skogbrukstiltak som påvirker utvalgte naturtyper

Trua naturtyper = naturtyper som i Norsk rødliste for naturtyper (2018) er vurdert som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU).

Nær truet naturtype = naturtyper som i Norsk rødliste for naturtyper (2018) er vurdert som nær truet (NT).

Ansvarsnaturtyper = naturtyper som har en vesentlig andel av sin utbredelse i Norge (25 % eller mer).