Kartlegging av natur

På slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet ble det gjennomført kartlegging av både vilt, rødlistearter og naturtyper i alle kommuner i Innlandet. I de senere årene er det gjennomført mange ulike kartleggingsprosjekter, både for arter og naturtyper, for å forbedre de første registreringene som ble gjort eller for å supplere disse. 

Naturtypekartlegging

Kartlegging av naturtyper kom i gang i 1999, og var en direkte oppfølging av St. meld. nr. 58 (1996-1997) om miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Her gikk det fram at "Alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av år 2003." Selv om dette målet ble nedjustert i ettertid har alle kommuner i både Hedmark og Oppland gjennomført denne førstegangs kartleggingen, og i tillegg er det gjennomført supplerende kartlegging i mange kommuner de senere årene.

Naturtypekartlegging før 2015
Kartleggingen av naturtyper foregikk fram til 2015 (og i en overgangsfase fram til 2020) etter DN håndbok 13 ("kartleggingshåndboka"). Store deler av naturtyperegistreringene i Naturbase i dag er kartlagt etter denne metodikken. Håndboka ble revidert flere ganger (senest i 2014), men har hele tiden vært basert på et utvalg naturtyper som regnes som særlig viktig for forvaltningen. Det er kun naturtypene definert i håndboka som er kartlagt i felt, fordi det er disse som regnes for å ha stor verdi for naturmangfoldet. Håndboka inneholder også et sett med verdisettingskriterier for hver enkelt naturtype, og med bakgrunn i disse ble det gjort en vurdering av hvor verdifullt et område er i naturmangfoldsammenheng. Verdikategoriene i DN håndbok 13 er nasjonalt viktige områder (A-verdi), regionalt viktig områder (B-verdi) og lokalt viktige områder (C-verdi).

Naturtypekartlegging etter 2015
I 2015 ble det bestem at all naturtypekartlegging skal skje etter metodikken Natur i Norge (NiN). NiN er et type- og beskrivelsessystem som skal kunne brukes for å kartlegge all variasjon i naturen og har ingen verdisettingskriterier, da det kun er et system for klassifisering og inndeling av natur.

Miljødirektoratet har siden 2015 arbeidet med en kartleggingsinstruks som bygger på NiN-systemet som metode, men som likevel er tilpasset forvaltningens behov for å få oversikt over særlig viktige naturtyper. Dette har resultert i "Miljødirektoratets kartleggingsinstruks" som definerer 111 naturtyper som er særlig verdifulle for naturmangfold. Det er disse naturtypene som kartlegges i felt.

Miljødirektoratet har også utarbeidet et nytt system for klassifisering av de nye naturtyperegistreringene. Denne klassifiseringen tar for seg økologisk lokalitetskvalitet, og er delt inn i fem kategorier (svært høy kvalitet, høy kvalitet, moderat kvalitet, lav kvalitet, svært lav kvalitet, ikke kvalitetsvurdert). Man har altså gått bort fra det tidligere verdisettingssystemet med A-, B- og C- lokaliteter. Hvilken verdi den enkelte naturtypelokalitet har i forvaltningssammenheng er det opp til forvaltningen selv å avgjøre, basert på de opplysningene man har om lokalitetskvalitet og andre parametre registrert i kartleggingen. Det er bl.a. publisert et nytt innsigelsesrundskriv som beskriver hvilken betydning naturtyper med ulik lokaliteskvalitet får i plansammenheng.

Alle naturtyperegistreringer, både kartlagt etter DN håndbok 13 og etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks gjøres tilgjengelig i Naturbase.

Kartlegging av arter

Alle kommuner gjennomførte en viltkartlegging på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Data fra disse kartleggingene er tilgjengelige i Naturbase, og noe ligger også lagret i Artskart. Rødlistearter er i mange år registrert i forbindelse med naturtypekartleggingsprosjekter, og det er også de senere årene gjennomført flere minder kartleggingsprosjekter med fokus på enkeltarter.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.