Tiltaksplaner for villrein - Hvordan bedre forholdene for villreinen i Rondane?

Kartutsnitt som viser villreinområdene i Innlandet
Nasjonale villreinområder og verneområder i Innlandet

Å bevare villreinen er en viktig nasjonal oppgave. Villreinen er nå under press fra mange hold. For å sikre at vi skal ha livskraftige bestander av villrein i Norge også i framtida, har regjeringen satt i gang arbeidet med en Stortingsmelding om Villrein.

Regjeringen har også etablert en kvalitetsnorm for villrein. Kvalitetsnormen er et «trafikklys-system» som skal vise om et villreinområde har god, middels eller dårlig kvalitet. I april 2022 ble den første klassifiseringen av de 10 nasjonale villreinområdene presentert. 6 av 10 områder, inkludert Rondane, ble vurdert å ha for dårlig kvalitet, og ble klassifisert som røde områder etter kvalitetsnormen.

Regjeringen har nå gitt statsforvalterne i oppdrag å utarbeide utkast til tiltaksplaner for de røde områdene. Tiltaksplanene skal belyse hvilke tiltak som er nødvendige for å bedre forholdene for villreinen, slik at villreinområdene ved neste klassifisering (2025) er kommet opp på gult nivå, dvs. middels kvalitet. Både positive og negative virkninger av mulige tiltak skal vurderes, inkludert hvem som blir berørt av tiltakene.

Statsforvalteren i Innlandet har fått i oppdrag å lede arbeidet med utkast til tiltaksplan for Rondane villreinområde, og skal levere en tilråding innen 1. desember 2023.

Innholdet i tiltaksplanene fastsettes endelig på regjeringsnivå, i samråd mellom Klima- og miljødepartementet og andre sektordepartementer.

Vi ønsker innspill fra så mange som mulig!

Har du forslag til hvordan forholdene kan bedres for villreinen i Rondane, ønsker vi innspill fra så mange som mulig. Innspillene må sendes innen 1. juni. Det ønskes innspill både på tiltak som kan iverksettes relativt raskt, tiltak som krever nærmere utredning og planlegging, og tiltak som krever endring i lov eller forskrift.

Vi inviterer også til arbeidsverksted 19. juni for å diskutere forslag til tiltak. Programmet for arbeidsverksted med påmeldingsinformasjon blir lagt ut på denne siden etterhvert, men sett gjerne av datoen allerede nå.

Organisering av tiltaksplanarbeidet

Figuren viser organisering av tiltaksplanarbeidet. Nærmere forklaring på dette ligger i prosjektplanen for tiltaksplan for rein.

Klikk her for å se figuren i større format.

Figuren over viser organisering av tiltaksplanarbeidet. Nærmere forklaring på dette ligger i prosjektplanen for tiltaksplan for rein.

Fakta om villrein:

Innlandet har et særlig stort ansvar for å ivareta villreinen i Europa

Ved siden av mindre forekomster i det vestlige Russland, er Norge det eneste europeiske landet med opprinnelig, vill fjellrein. Norge har derfor ansvar for å ivareta villreinen etter flere internasjonale avtaler (Konvensjonen om biologisk mangfold og Bernkonvensjonen)

Villreinen ble i 2016 plassert på den globale rødlista for truede arter, som følge av en global tilbakegang på om lag 40 % siste 21-27 år. I Norge ble villreinen plassert på den nasjonale rødlista høsten 2021, i kategorien «nær truet».

DNA-analyser tyder på at villreinen i Rondane her har opprettholdt sin genetiske egenart uten vesentlig innblanding fra andre stammer/tamrein.

6 av 10 nasjonale villreinområder, inkl. Rondane villreinområde, har areal helt eller delvis i Innlandet. Disse 6 områdene utgjør den nordlige europeiske villreinregionen. Den sørlige europeiske villreinregionen består av 4 områder, der det er påvist den dødelige og smittsomme skrantesjuken i 2 av områdene (Nordfjella og Hardangervidda). Innlandet sitter med andre ord og forvalter en betydelig andel av det siste regionale villreinområdet i Europa uten smittsom skrantesjuke.


Publisert 01.12.2023

Tilrådning om tiltak for villrein i Rondane

Statsforvalteren ble for ett år siden gitt i oppdrag av Miljødirektoratet å utarbeide forslag til tiltak for å bedre levevilkårene for villreinen i Rondane. Det var forutsatt at det skulle nedsettes en faglig prosjektgruppe for å arbeide fram et forslag til tiltak og at Statsforvalteren skulle gi en tilrådning. Denne tilrådningen er nå klar. 


Publisert 02.03.2023

Rondane villreinområde - innspill

Her kan du lese alle innspill fra interesserte og berørte som vi har mottatt. 


Her kan du komme med innspill:

Statsforvalteren i Innlandet inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i Rondane villreinområde, fram til 1. juni.

Det ønskes innspill både på tiltak som kan iverksettes relativt raskt, tiltak som krever nærmere utredning og planlegging og tiltak som krever endring i lov eller forskrift

Vi vil understreke at innspillssida i første fase av arbeidet ikke  skal være et diskusjonsforum for og imot ulike tiltak, men fokusere på forbedringer for villreinen.

Fristen for å sende inn innspill er ute.

 

Her kan du avgi innspill på vegne av deg selv, en virksomhet eller organisasjon. Alle innspill går gjennom en saksbehandler før de blir synlige på våre nettsider. Svar som inneholder trusler eller æreskrenkelser blir ikke lagt ut.

Innspillene regnes som offentlig informasjon, og alle innspill som kommer inn vil bli publisert under. Du kan levere innspillet anonymt dersom du huker av for det.

Avgitte innspill