Tilrådning om tiltak for villrein i Rondane

Kartutsnitt som viser villreinområdene i Innlandet
Nasjonale villreinområder og verneområder i Innlandet

Statsforvalteren ble for ett år siden gitt i oppdrag av Miljødirektoratet å utarbeide forslag til tiltak for å bedre levevilkårene for villreinen i Rondane. Det var forutsatt at det skulle nedsettes en faglig prosjektgruppe for å arbeide fram et forslag til tiltak og at Statsforvalteren skulle gi en tilrådning. Denne tilrådningen er nå klar. 

Publisert 01.12.2023

Les Statsforvalteren i Innlandet sin tilrådning om tiltak for villrein i Rondane (pdf).

Les Kvalitetsnorm for villrein - Tilrådinger fra villreinfaglig prosjektgruppe (pdf).