Klima

Skog
Oppdatert 08.04.2024

Utsleppet av klimagassar i Noreg må ned for at vi skal nå dei internasjonale og nasjonale måla som er definerte i Parisavtalen og klimalova. Vi kan avgrense klimaendringane ved å redusere klimagassutslepp og å auke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet alt er i ferd med å endre seg, og at vi må tilpasse oss eit endra klima.

Utsleppsreduksjonar

Statsforvaltaren skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar på ei rekkje område. Vi er bindeleddet mellom nasjonal klimapolitikk og kommunar og andre aktørar i fylket. Statsforvaltaren har dessutan ein viktig funksjon i å følgje opp planarbeidet i kommunane, både som rettleiar i kommunal planlegging og ved å fremje motsegn dersom planar er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og rettleiar vi om tiltak og verkemiddel som kan redusere klimagassutsleppa og auke opptak og binding av karbon. Vi jobbar for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunane innanfor alle ansvarsområda våre. Dette gjer vi gjennom dialog med kommunane og gjennom samlingar, kurs og konferansar.

Klimatilpassing

I Noreg betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperatur, auka nedbørintensitet, auka avrenning, færre dagar med snø, auka havnivå og konsekvensar for naturmiljøet. Endringane gir auka risiko for flaum, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og skader som følgje av overvatn. Klimaendringane har også meir sakteverkande effektar på natur og samfunn, som endringar i artar og økosystem og endra vilkår for naturbaserte næringar som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringane har ulike konsekvensar i ulike område av landet, og nødvendige tiltak kan variere frå stad til stad. 

Statsforvaltaren skal bidra til at samfunnet klarer å avgrense den negative effekten av klimaendringane. Rolla vår er å ta avgjerder og vere rettleiar innan fleire av fagområda våre. Arealplanlegging har ei nøkkelrolle i klimatilpassingsarbeidet, og Statsforvaltaren rettleiar og kan komme med motsegn. Statsforvaltaren har dessutan ei sentral rolle innanfor regional samfunnstryggleik og beredskap, som omfattar tilsyn, rettleiing og risikoførebyggande arbeid, og handtering av akutte situasjonar. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vassforvalting er andre fagområde der Statsforvaltaren kan vere med og bidra til at samfunnet er førebudd på å tole konsekvensane av et endra klima.

Vis meir


Publisert 04.05.2023

Statsforvalteren har uttalt seg til energikommisjonens utredning

Statsforvalteren vektlegger at det er nødvendig å tenke helhetlig når vi skal legge til rette før økt energiproduksjon. Vi må legge FNs bærekraftsmål til grunn der økonomiske forhold balanseres med miljømessige og sosiale.


Publisert 22.06.2022

Nettverk om klimatilpasning i gang

Statsforvalteren har, sammen med Innlandet fylkeskommunen, KS og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tatt initiativ til et klimatilpasningsnettverk for kommunene i Innlandet. Tirsdag 14. juni var det digitalt oppstartmøte i nettverket, som samlet ca. 50 deltakere.


Publisert 22.07.2021

Ni millioner til klimatiltak i Innlandet

24 kommuner i Innlandet har nylig fått støtte fra Klimasats for å redusere utslipp av klimagasser.


Publisert 17.06.2021

Nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi

Regjeringen la 16. juni fram en nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi.


Publisert 27.01.2021

Tilskudd til klimatiltak

Vi minner om at kommunene og fylkeskommunen kan søke om midler til arbeid med klimatilpasning og til klimagassreduserende tiltak innen 15. februar.


Publisert 01.07.2020

19 millioner til klimatiltak i kommunene i Innlandet

Det var rekordstort omfang av søknader om Klimasats-støtte for å redusere utslipp av klimagasser i år. Kommuner i Innlandet fikk støtte til 46 prosjekter og tiltak.


Publisert 22.06.2020

Skjønnsmidler til klimaprosjekter

Fylkesmannen har tildelt skjønnsmidler til prosjekter i kommuner i Innlandet. Fem av disse omfatter tiltak innen grønn omstilling og reduksjon av klimagasser.


Publisert 16.06.2020

Klimatiltak som kan kutte Norges utslipp

Hvilke klimatiltak bør Norge gjøre for å nå utslippsmålene? Det kan du selv vurdere i en ny nettjeneste.


Publisert 11.05.2020

Klimakur 2030 – viktig grunnlag for sterkere klimainnsats

Fylkesmannen har uttalt seg til «Klimakur 2030» som er på høring. Utredningen viser at Norge kan halvere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser innen 2030.


Publisert 27.11.2019

-Klimakamp øverst på dagsordenen

-Tiden er for lengst inne; alle må ta eierskap i klimakampen! Fylkesmann Knut Storberget og fylkesvaraordfører i Oppland/Innlandet, Aud Hove, sa klart fra til 150 deltagere på klimakonferanse.