Forureining

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


Publisert 19.12.2018

Pålegg om tiltak for pukkverk på Kvamsfjellet

Fylkesmannen har gitt Stian Brenden Maskinservice AS pålegg om tiltak for å overholde gjeldende støygrenser for pukkverket som er satt opp ved Rondablikkdokka. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tilstrekkelige støydempende tiltak der pukkverket nå er satt opp, innebærer vedtaket at pukkverket må flyttes til et mer egnet sted.


Publisert 12.12.2018

Fylkesmannen varsler pålegg om opprydding av glasopor

Fylkesmannen har oversendt varsel til Glasopor AS i Skjåk om at det bli gitt pålegg om opprydding av glasopor i sårbare naturområder. Opprydding vil skje på forurensers bekostning.

Fylkesmannen ber samtidig Miljødirektoratet om midler for oppryddingen.


Publisert 20.11.2018

Høring - søknad om utslippstillatelse fra Zymtech, Lesja

Zymtech Life Science AS er nyetablert og søker om tillatelse etter forurensningsloven for ordinær produksjon av kosttilskuddet lakseproteinhydrolysat. Råstoffet er biprodukt fra laksenæringen (lakseslo). Produksjonen skal baseres på erfaringene fra nedlagte Zymtech Production AS og skal foregå i de samme lokalene.


Publisert 13.11.2018

Vil rydde raskt

Store mengder glasopor og søppel ligger fortsatt igjen langs Ottaelva og Vågåvatnet etter flommen i Skjåk i oktober. Nå forsterker kommunene og Fylkesmannen oppryddingsarbeidet.


Publisert 07.11.2018

Høring - søknad om utslippstillatelse for Haugholet slambehandlingsanlegg i Lom

Lom kommune søker om fornyet utslippstillatelse for videre drift av Haugholet slambehandlingsanlegg.


Publisert 07.11.2018

Høring - søknad om utslippstillatelse for slambehandling ved Lesja og Bjorli renseanlegg

Asplan Viak AS søker på vegne av Lesja kommune om tillatelse til lokal slambehandling ved Lesja (Hosetmoen) og Bjorli renseanlegg.


Publisert 16.10.2018

Store mengder glasopor på avveie fra Glasopor AS

20 000 m3 glasopor er borte fra Glasopor AS i Bismo. Kommunene Skjåk, Lom og Vågå er berørt av utslippet. Fylkesmannen tar initiativ til felles møte for å avklare omfang og utfordringer knyttet til opprydding.


Publisert 25.09.2018

Vann- og avløpsarbeid i Kvamsfjellet har forurenset

Fylkesmannen fikk i sommer en bekymringsmelding om Krokbekken og Furusjøen på Kvamsfjellet. Etter en befaring er konklusjonen klar: tiltak og aktiviteter i forbindelse med VA-prosjektet der har ført til utslipp av vann med høyt partikkelinnhold.