Slambehandling

Foto: Myriams-Fotos / Pixa-bay.
Oppdatert 05.10.2022

Avløpsslam er restproduktet som blir igjen etter at avløpsvann er blitt renset. I dag utnyttes nesten alt avløpsslam som en ressurs i kretsløpet, og det resirkuleres 95 % slam tilbake til jord hvor to tredeler går til landbruk og en tredel grøntanlegg. Kvalitetssikret avløpsslam bidrar med de viktige næringsstoffene nitrogen og fosfor, i tillegg til organisk materiale og flere andre viktige mikronæringsstoffer. Dessuten bidrar avløpsslam til reduserte CO2-utslipp, ved at karbon lagres i jorda. 

Norge har i lang tid hatt ett av verdens strengeste regelverk for bruk av slam som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Det pågår i disse dager revisjon av gjødselvareforskriften, og helse-, miljø- og landbruksmyndighetene har alle en rolle i arbeidet med å stille krav til kvalitet og bruk av slam, som sikrer at en bærekraftig utnyttelse av slam som en ressurs er trygt.

Årlig rapportering

Anlegg som behandler avløpsslam og annet biologisk nedbrytbart avfall skal rapportere årlig til Miljødirektoratet. Rapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn på skjema MDIR-011. Frist for rapportering er 1. mars.

Rapporteringsplikten gjelder anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven til å stabilisere og hygienisere slam fra avløpsanlegg og annet biologisk nedbrytbart avfall.  Plikten til å rapportere følger av tillatelsen og § 12 i gjødselvareforskriften.

Alle rapporterte data inngår i statistikk som publiseres av Statistisk Sentralbyrå (SSB).