Forureining

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


Publisert 08.03.2024

Resultater fra nasjonal tilsynsaksjon på anlegg for kasserte kjøretøy

Statsforvaltere over hele Norge gjennomførte en nasjonal tilsynaksjon på anlegg for kasserte kjøretøy sommeren og høsten 2023.

Resultatene viser at mange ikke følger miljøkravene for forsvarlig behandling, men forholden har jevnt over bedret seg siden forrige aksjon i 2015.


Publisert 27.06.2023, Sist endra 29.06.2023

Rakfiskprodusenter må ha fornyede utslippstillatelser

Statsforvalteren har hatt dialog med rakfiskprodusentene i Valdres over mange år om produksjonsrammer og utslipp fra oppdrettsanleggene. Vi har nå kommet fram til at gjeldende tillatelser etter forurensningsloven må fornyes, dersom oppdrettet skal videreføres.


Publisert 23.11.2022

Nasjonal tilsynsaksjon av kunstgrasbanar – alle ni kontrollar avdekka avvik

I 2022 deltok vi i ein landsomfattande tilsynsaksjon om handtering av plastholdig laust fyllmateriale på idrettsbanar. Vi gjennomførte ni tilsyn i mai-juni 2022, og avdekka avvik ved alle tilsyna.


Publisert 17.08.2022

Sammen rydder vi Innlandet!

Vi har en rekke engasjerte aktører i Innlandet som bidrar til kampen mot søppel på avveie ved å koordinere opprydding. Her gir vi en oversikt over planene for 2022 og når frivillige kan bidra. Vi oppfordrer også alle om å sende inn tips om villfyllinger eller forsøplede områder og å bli med på Strandryddeuka 9. september til 18. september.


Publisert 20.05.2022

Pålegg til grunneiere på industriområdet til tidligere Toten Cellulose

Området ligger tett inntil Hunnselva og er kilde for utlekking av helse- og miljøfarlige stoffer. Fem av sju grunneiere etterlevde ikke pålegg Fylkesmannen i Oppland ga i 2015. Vi fornyer nå disse påleggene og vil bruke tvangsmulkt som virkemiddel for å få dem gjennomført.


Publisert 09.03.2022

Varsler nye pålegg til grunneiere på industriområdet til tidligere Toten Cellulose

Vi har sendt ut varsel til seks grunneiere om at de vil bli pålagt å utarbeide tiltaksplaner for å rydde opp i grunnforurensning på egen eiendom. Én grunneier får varsel om å gjennomføre ytterligere undersøkelser.


Publisert 11.02.2022

Nasjonal tilsynsaksjon av kommunale avløpssystemer - alle åtte fikk avvik

I 2021 deltok vi i en nasjonal tilsynsaksjon for større kommunale avløpsanlegg. Vi gjennomførte åtte tilsyn i perioden august til oktober, og fant avvik i alle besøkte kommuner i Innlandet.


Publisert 10.12.2021

Tillatelse til massehåndtering ved utbyggingen av Dovrebanen gjennom Stange

Vi har gitt Bane NOR SF tillatelse til å grave i forurenset grunn og potensielt syredannende berg og løsmasser under utbyggingen av nytt dobbeltspor for Intercity Dovrebanen gjennom Stange kommune.


Publisert 06.09.2021

Bli med på Strandryddeuka!

Den store ryddedugnaden gjennomføres i år fra 11. til 19. september. Det skjer mye rundt i fylket vårt du kan bli med på. Vi oppfordrer alle innbyggerne i Innlandet til å gjøre en innsats.


Publisert 24.08.2021

Nasjonal tilsynsaksjon om kommunal avløpshåndtering

Statsforvalteren skal kontrollere om kommunene ivaretar avløp på en helhetlig og bærekraftig måte. Sammenhengen mellom arealplanlegging og kapasitet på ledningsnett og renseanlegg vil være et viktig tema.