Tillatelse etter forurensningsloven

I forurensningsloven § 7 er det fastsatt en plikt til å unngå forurensning. Forurensning fra blant annet jordbruk, skogbruk, ulike bygninger og midlertidig anleggsvirksomhet er likevel tillatt så lenge det ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper. Andre virksomheter som fører til forurensning, reguleres gjennom forskrifter eller særskilt tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Statsforvalteren gir tillatelse og følger opp virksomheter innenfor en rekke områder. Vårt myndighetsansvar omfatter blant annet landbasert industri, avfallsanlegg, akvakultur, anleggsvirksomhet og avløpsanlegg.

Krav til søknad
Søknader om utslippstillatelser behandles i tråd med forurensningsforskriften kapittel 36. Krav til innhold i en søknad om tillatelse framgår av forurensningsforskriften § 36-2. Statsforvalteren kan kreve ytterligere opplysninger dersom det er nødvendig for behandlingen av saken.

Behandling av søknaden
Behandlingen av en søknad går som oftest gjennom følgende steg:
• Statsforvalteren sjekker at søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon
• Vi kunngjør søknaden og sender den på høring
• Innkomne høringsuttalelser sendes til søkeren for eventuelle kommentarer
• Statsforvalteren utarbeider deretter et utkast til tillatelse og forhåndsvarsler krav
• Statsforvalteren gjør et endelig vedtak

Når Statsforvalteren avgjør om en virksomhet skal få tillatelse og fastsetter vilkår, skal vi legge vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. En søknad om utslippstillatelse kan også avslås.

Endring av tillatelser som er gitt
Ved endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.

Forurensningsloven § 18 har nærmere bestemmelser om endring og omgjøring av tillatelser. Statsforvalteren kan i alle tilfeller endre eller tilbakekalle en tillatelse når det har gått 10 år etter at den er gitt.

Gebyr
Statsforvalteren tar gebyr for behandling av saker i tråd med forurensningsforskriften kapittel 39. Det er Statsforvalterens ressursbruk i den enkelte sak som ligger til grunn for valg av gebyrsats.

Virksomheter med tillatelse
På nettstedet Norske utslipp, er det en oversikt over alle virksomheter med tillatelse. I oversikten går det også fram dersom Statsforvalteren har ført tilsyn med at virksomheten etterlever vilkårene som er satt og krav i forurensningslovverket for øvrig.