Lokal luftkvalitet

Foto: Kartvisning på Luftkvalitet i Norge på en god dag. / https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no.
Oppdatert 20.05.2021

Lokal luftforurensning er et problem i flere norske kommuner. Forurenset luft kan gi helseskader, først og fremst i luftveier, men også hjerte- og karsykdommer. Tiltak for å bedre luftkvaliteten kan gi positive ringvirkninger.

Veitrafikk er den viktigste kilden til lokal luftforurensning i norske byer. Det viktigste forebyggende tiltak er å begrense trafikkveksten i belastede områder. Privat vedfyring er også en viktig kilde til luftforurensning når det er kaldt om vinteren.

Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvaret for den lokale luftkvaliteten, jamfør bestemmelsene i forurensingsforskriften kapittel 7.

Norges nasjonale mål er å redusere lokal luftforurensning slik at helsa vår ikke skades. I tillegg til de nasjonale målene for ulike forurensende stoffer i utendørsluft, har myndighetene satt minimumskrav til kvaliteten på utendørs luft for å fremme menneskers helse, men disse minimumskravene, eller grenseverdiene (forurensningsforskriften kapittel 7), overskrides jevnlig i flere norske byer.

Hvordan er lokal luftkvalitet hos deg?

En landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og i morgen. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning akkurat der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper viktige helse- og aktivitetsråd.

Tjenesten Luftkvalitet i Norge er utviklet i samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.