Lokal luftkvalitet

Foto: Kartvisning på Luftkvalitet i Norge på en god dag. / https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no.
Oppdatert 20.05.2021

Lokal luftforurensning er et problem i flere norske kommuner. Forurenset luft kan gi helseskader, først og fremst i luftveier, men også hjerte- og karsykdommer. Tiltak for å bedre luftkvaliteten kan gi positive ringvirkninger.

Veitrafikk er den viktigste kilden til lokal luftforurensning i norske byer. Det viktigste forebyggende tiltak er å begrense trafikkveksten i belastede områder. Privat vedfyring er også en viktig kilde til luftforurensning når det er kaldt om vinteren.

Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvaret for den lokale luftkvaliteten, jamfør bestemmelsene i forurensingsforskriften kapittel 7.

Norges nasjonale mål er å redusere lokal luftforurensning slik at helsa vår ikke skades. I tillegg til de nasjonale målene for ulike forurensende stoffer i utendørsluft, har myndighetene satt minimumskrav til kvaliteten på utendørs luft for å fremme menneskers helse, men disse minimumskravene, eller grenseverdiene (forurensningsforskriften kapittel 7), overskrides jevnlig i flere norske byer.

Hvordan er lokal luftkvalitet hos deg?

En landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og i morgen. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning akkurat der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper viktige helse- og aktivitetsråd.

Tjenesten Luftkvalitet i Norge er utviklet i samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.