Pålegg til grunneiere på industriområdet til tidligere Toten Cellulose

Toten Cellulose, ca. 1910
Toten Cellulose, ca. 1910 Foto: Mjøsmuseet, ukjent fotograf.

Området ligger tett inntil Hunnselva og er kilde for utlekking av helse- og miljøfarlige stoffer. Fem av sju grunneiere etterlevde ikke pålegg Fylkesmannen i Oppland ga i 2015. Vi fornyer nå disse påleggene og vil bruke tvangsmulkt som virkemiddel for å få dem gjennomført.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.05.2022

Grunnforurensningssaken på det tidligere industriområdet til Toten Cellulose er kompleks. Det er ikke klart hva som skjedde under oppryddingen da cellulosefabrikken ble lagt ned i 1981. Siden har det vært diverse annen aktivitet på området, og det har vært mange eierskifter.

Det følger av forurensningsloven § 51 at plikten til å utarbeide tiltaksplan kan ilegges den som «har, gjør eller setter i verk noe som fører eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning». Grunneier er dermed i en ansvarsposisjon i kraft av å «ha» en eiendom med forurenset grunn og grunneier er ansvarlig for den forurensningsfare eiendommen representerer. Siden det i denne saken ikke finnes andre som klart peker seg ut som ansvarlig, er det derfor dagens grunneiere som får påleggene. Dette følger også av en dom i Høyesterett fra 2012.

Sju grunneiere fikk pålegg fra Fylkesmannen i Oppland i 2015. De gikk ut på enten å få utarbeidet en tiltaksplan for opprydding på egen eiendom eller gjennomføre ytterligere undersøkelser. Både Ven Eiendom AS og Elvia AS avd. Gjøvik etterfulgte sine pålegg og oversendte miljøtekniske grunnundersøkelser til Fylkesmannen. De øvrige har ikke etterfulgt sine pålegg. De nye påleggene erstatter påleggene disse fem fikk i 2015. Ven Eiendom AS og Elvia AS avd. Gjøvik får pålegg om tiltaksplaner for sine eiendommer på bakgrunn av resultatene fra de miljøtekniske grunnundersøkelsene.

Frist for å sende inn tiltaksplaner (pålegg til seks grunneiere) eller miljøteknisk grunnundersøkelse (pålegg til én grunneier) er satt til 15. september 2022.

Omfattende grunnforurensning med spredning av blant annet PCB til Hunnselva

Siden 2006 har Rambøll utført flere miljøtekniske undersøkelser på industriområdet til tidligere Toten Cellulose. Disse undersøkelsene har avdekket varierende grad av, og til dels omfattende forurensning i grunnen. I enkelte prøver er det funnet så høye nivåer av helse- og miljøfarlige stoffer at massene er å regne som farlig avfall.

Ut fra de undersøkelser som er gjort, er det ikke er akseptabelt å la de mest forurensede massene (masser med innhold av miljøgifter tilsvarende i tilstandsklasse 4 eller høyere) ligge igjen i grunnen. Til det er spredningsrisikoen for stor. Det er dokumentert at miljøgiftene spres til grunnvannet, og Rambøll har tidligere beregnet at det sannsynligvis er spredning av flere stoffer til Hunnselva.

I 2010 ble det gjennomført analyser av PCB i Hunnselva på strekningen forbi Toten Cellulose ved bruk av passive prøvetakere. Det ble den gang påvist en økning av PCB i elva forbi industriområdet. Telemark Technologies AS gjennomførte tilsvarene analyse av PCB i Hunnselva høsten 2020. Da ble det målt svært høy konsentrasjon av PCB. Dette ble forklart med store nedbørsmengder og høy vannføring. Det ble videre pekt på at industriområdet til tidligere Toten Cellulose AS fortsatt er en viktig punktkilde for PCB-tilførsler til elva.

På grunn av høye funn av dioksin på to av eiendommene i 2015, ber vi om at det gjennomføres ytterligere prøvetaking og analyse for dioksin på naboeiendommene. Det kan også være behov for å utføre andre supplerende undersøkelser for å avgrense tidligere påvist forurensning.

Viktig å få ryddet opp – varsel om tvangsmulkt

Statsforvalteren mener at det er viktig å få ryddet opp i grunnforurensningen på dette industriområdet nå. Det er særdeles viktig å bringe PCB-forurensningen på eiendommen under kontroll på grunn av utlekkingen til Hunnselva.

Statsforvalteren varsler derfor bruk av tvangsmulkt for å sikre at påleggene nå blir etterlevd. For de fem grunneierne som hittil ikke har gjort noe, vil Statsforvalteren treffe vedtak om tvangsmulkt på forhånd. Det innebærer at tvangsmulkten umiddelbart vil påløpe når det eventuelt foreligger en overtredelse av fristen for å sende inn tiltaksplan. Dersom påleggene derimot etterleves og vi får rapportene innen fristen 15. september, vil vedtakene om tvangsmulkt ikke bli gjennomført.

Med utgangspunkt i et anslag på hva det vil koste å etterleve påleggene (mellom 300 000 og 500 000 kr) har vi varslet relativt høye beløp på tvangsmulktene (300 000 – 350 000 kr).

Mye å spare på å samarbeide om én felles tiltaksplan

Av juridiske årsaker er påleggene rettet til hver enkelt grunneier. Vi har samtidig opplyst om at det vil være en fullt ut tilfredsstillende etterlevelse av pålegget å få utarbeidet én felles tiltaksplan. Det å få en plan for en helhetlig opprydding av området vil også ut fra miljømessige vurderinger være det aller beste. Et slikt samarbeid vil innebære vesentlige innsparinger for grunneierne, bare når det gjelder å etterleve dette pålegget om tiltaksplaner, sammenlignet med å få utarbeidet tiltaksplaner for hver enkelt eiendom.