Støymyndighet overføres til kommunene

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.com.

Stortinget har besluttet at myndighet etter forurensningsloven til å gi tillatelser og føre tilsyn med støy fra vindmøller, motorsportbaner og sivile skytebaner skal overføres fra Fylkesmannen til kommunene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.10.2019

Dette står nærmere beskrevet i Prop. 91 L (2016-2017).

Klima- og miljødepartementet (KLD) har nå fastsatt forskrift om myndighet til kommunene etter forurensningsloven. Myndigheten overføres 1. januar 2020, og betyr også at Fylkesmannen fra samme tidspunkt mister sin myndighet på disse områdene. Det er imidlertid vedtatt en overgangsbestemmelse som innebærer at søknader om tillatelser som har kommet inn til Fylkesmannen før 1. januar 2020 skal ferdigbehandles av Fylkesmannen.

Fylkesmannen vil fortsatt ha et veiledningsansvar overfor kommunene i disse sakene, og er normalt også klageinstans for enkeltvedtak som fattes på kommunalt nivå for vedtak hjemlet i forurensningsloven og tilhørende forskrifter.