Tilskudd til rydding av søppel og forebyggende tiltak

Tiltak for å redusere forsøpling langs eller ved elver, vann og innsjøer kan få støtte nå. Søknadsfristen er 7. februar 2020.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.01.2020

Det skal søkes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Tilskuddsordningen skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Hovedmålet med ordningen er opprydding i strandsonen. Det kan også gis tilskudd til tilsvarende tiltak langs eller ved elver, vann og innsjøer der det kan argumenteres for at avfallet kan ende opp i havet dersom det ikke fjernes.

Hvem kan søke?

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret kan søke støtte. Det samme gjelder private virksomheter (unntatt enkeltpersonforetak) og selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd.

Kriterier og rammer for ordningen

Det er viktig å lese nøye gjennom Miljødirektoratets veiledning for informasjon om vurderingskriterier og hvilke tiltak som omfattes av ordningen.

Forurenser betaler-prinsippet gjelder og legges til grunn for ordningen. Det betyr at det bare gis støtte til rydding av såkalt «herreløst avfall». Der kilden til søppelet er kjent, er det vedkommende person eller virksomhet som er ansvarlig for å rydde opp.

Minstesummen det kan søkes om fra Miljødirektoratet er kr 300.000. Søknader under minstesummen vil ikke bli vurdert. Det er mulig for flere søkere å slå seg sammen i en søknad slik at totalsummen det søkes om blir over kr 300 000.

Tilgjengelige midler i 2020 er 70 millioner kroner, men det er et økende antall søknader fra år til år. Det betyr at selv om en søknad er god, er det ikke gitt at det blir bevilget tilskudd.

Andre ordninger og muligheter

Ved siden av tilskuddsordningen, administrerer Hold Norge Rent en refusjonsordning på vegne av Miljødirektoratet. Refusjon av utgifter i tilknytning til frivillige opprydningsaksjoner krever egen søknad til Hold Norge Rent. Det er i utgangspunktet ikke mulig å få støtte fra begge ordninger.

Handelens miljøfond kan også støtte prosjekter som reduserer plastforsøpling. Handelens Miljøfond startet opp i 2018 og vil bruke 300 - 400 millioner kroner i året til å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast. Følg med på nettsidene deres!