Grønnsaksvaskerier i Østre Toten har fått utslippstillatelse

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknadene fra fire grønnsaksvaskerier i Østre Toten kommune. Vi har satt vilkår om etablering av nye renseløsninger. Vaskeriene skal i tillegg gjennomføre overvåkingsprogram som også omfatter nærliggende vassdrag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.12.2019

Lundstad Grønt AS, Toten Kålrotpakkeri AS og Kristian G. Dyste & Sønn i Kolbu og Vang Gård i Totenvika sendte endelige søknader om utslippstillatelse 7. juni i år, etter en lengre dialog som startet med en tilsynsrunde høsten 2016 og våren 2017. Fylkesmannen konkluderte den gang med at omfanget av virksomheten ved de fire bedriftene og potensialet for forurensning er så stort at videre drift krevde tillatelse etter forurensningsloven § 11.

De fire har fått bistand fra Trond Mæhlum ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til å vurdere utslipp, planlegge nye renseløsninger og til å utforme utslippssøknadene.

Vasking og pakking av grønnsaker medfører utslipp av vann med høye nivåer av partikler, næringsstoffer og organisk materiale. Vaskeriene har tidligere etablert rensetiltak i form av sedimenteringstanker, rensedammer o.l. Disse har imidlertid ikke tilstrekkelig kapasitet i forhold til dagens produksjon. Det er derfor satt vilkår om etablering av nye, naturbaserte renseanlegg og en rekke andre tiltak. Tiltakene skal gjennomføres innen nærmere fastsatte frister. Vaskeriene skal også kontrollere sine utslipp gjennom nokså omfattende overvåkingsprogram som gjelder til og med de tre første årene de nye renseanleggene er i drift. For Vang Gård omfatter overvåkingsprogrammet målinger i Damtjernbekken. For de tre vaskeriene i Kolbu omfatter overvåkingsprogrammet målinger og undersøkelser i Brandelva. Renseløsningene skal evalueres etter tre års drift.

Tillatelsen til Vang Gård omfatter også kompostering av organisk avfall blandet med hestemøkk. Det er satt vilkår om at dette skal skje på et avgrenset areal som er opparbeidet og egnet for formålet, samt inngjerding av området for å hindre tilgang for hjortevilt.

Utslippstillatelsene er tilgjengelige fra denne siden.