Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Høring – grønnsaksvaskerier på Toten søker om utslippstillatelse

Tre virksomheter i Kolbu og én i Totenvika søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Alle fire har utredet tiltak for å begrense innholdet i prosessavløpet sitt og forbedre rensingen av det.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 21.06.2019

Det er et mål at de viktigste rensetiltakene kan etableres i perioden september-november 2019.

Etter en tilsynsrunde høsten 2016 og våren 2017 konkluderte Fylkesmannen med at omfanget av virksomheten ved de fire bedriftene og potensialet for forurensning er så stort at videre drift krever tillatelse etter forurensningsloven. Tilsvarende virksomheter i andre fylker, blant annet Rogaland og Vestfold, har også slik tillatelse.

Bedriftene har allerede rensetiltak, men disse anleggene er etablert for en god stund tilbake og fungerer for dårlig. Hovedformålet med utslippstillatelse er å sette vilkår om tiltak for å begrense utslippene.

I dag har utslipp fra Lundstad Grønt AS, Toten Kålrotpakkeri AS og Kristian G. Dyste & Sønn tydelig påvirkning på Brandelva, en sideelv til Lenaelva. Tilsvarende har utslipp fra Vang Gård påvirkning på vannkvaliteten i bekk og ved utslippspunktet i Mjøsa. Det bør kunne forventes en tydelig bedring av situasjonen etter tiltak.

De fire har engasjert Trond Mæhlum ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) for å få bistand til å vurdere utslipp, planlegge nye renseløsninger og til å utforme utslippssøknader.

Alle kan sende innspill og kommentarer til søknadene. Innspillene sendes Fylkesmannen i Innlandet, på e-post til fminpost@fylkesmannen.no eller Postboks 987, 2604 Lillehammer, innen 1. august 2019

Høringsbrev med fullstendige søknader er tilgjengelig fra høyre menykolonne.