Forestia as avd Braskereidfoss - nye miljøkrav

Fylkesmannen har gitt ny tillatelse etter forurensningsloven for Forestia as avd Braskereidfoss. Vedtak og vilkår kan påklages innen 3 uker.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.11.2019 av Administrator

Forestia as produserer sponplater og har fått nye miljøkrav i fornyet tillatelse. Bakgrunn for endringen er at det er gjort gjeldende bestemte krav for denne bransjen i EUs industriutslippsdirektiv. 

Dette betyr bl a at det skal måles på flere typer forurensninger som slippes ut til luft. Som tidligere skal det måles på støv, karbonmonoksid og nitrogenoksider. I tillegg skal det blant anent måles utslipp av formaldehyd, flyktige organiske forbindelser, dioksin og tungmetaller. Det er satt grense for konsentrasjon av forurensninger i utslippet. Bedriften skal rapportere årlig til Fylkesmannen om utslippene.

Det er satt grenseverdier for støy, og det kreves utredning om forurenset grunn ved fabrikken. Ellers er det krav om internkontroll og beredskap for å sikre mot skade på ytre miljø. 

Vedtak og vilkår kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse. Ev klage sendes til Fylkesmannen i Innlandet.

BREV TILLATELSE FORESTIA AS AVD BRASKEREIDFOSS 19.11.2019.pdf

TILLATELSE MED VILKÅR FORESTIA AS AVD BRASKEREIDFOSS.pdf

Adresse:

Fylkesmannen i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer

e-post: fminpost@fylkesmannen.no