Arbeidet med opprydding av glasopor i Ottadalen er avslutta

Oppryddingen av glasopor har gitt gode resultater og har vært viktig for sårbare naturtyper langs Ottavassdraget. Norva24 og Skogen Entreprenør AS har utført oppryddingen på en god måte.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.12.2019

Fylkesmannen iverksatte våren 2019 en omfattende opprydding av glasopor langs deler av Ottavassdraget, etter utslipp fra bedriften Glasopor AS i Skjåk i oktober 2018. Fylkesmannen fikk tildelt en samlet ramme på totalt 30 millioner fra Klima- og miljødepartementet for å gjennomføre opprydding i nærmere angitte områder som er registrert som sårbare naturtyper i Naturbase.

Arbeidet har blitt utført av Norva24 Vest AS i samarbeid med Skogen Entreprenør AS og har pågått i perioden april til oktober 2019. Entreprenørene har vært løsningsorienterte og har funnet gode metoder for effektiv opprydding i de ulike områdene. Arbeidet har blitt utført på en så skånsom måte som mulig, for å unngå unødig skade på terreng og vegetasjon langs sårbar og verdifull vassdragsnatur. På grunn av flom-episoder våren 2019 har det vært flere kortere og lengre opphold i arbeidet. Underveis har det derfor også vært nødvendig å foreta nye vurderinger av innsatsen i flere av områdene.

Om lag 4000 m3 med masser har blitt tatt opp langs Ottavassdraget, fra Sandvikje i Vågå til Dagsgardsøye i Skjåk. Av dette er det innblanda en del jordmasser og kvist mv. Mengden oppsamlet glasopor er forholdsvis begrenset sett i forhold til den totale mengden glasopor som kom på avveie under flommen. Fylkesmannen mener likevel at innsatsen med opprydding har vært viktig for de mange sårbare naturtypene i området. I tillegg var oppryddingsaksjonen nødvendig for å redusere spredning av glasopor videre nedover vassdraget. Samtidig vil vi trekke fram at berørte grunneiere har vært positive til oppryddingen og velvillig stilt privat grunn og veier til disposisjon for ryddemannskaper og maskiner.

Kontaktpersonar