Skogbruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.02.2016

Planteaktiviteten held ikkje tritt med hogstaktiviteten i Rogaland

Tala frå foryngingskontrollen (resultatkontroll) i 2015 er no klare, og dei visar at meir enn halvparten av hogstfelta i Rogaland ikkje blir sett tilbake i optimal skogproduksjon etter hogst. 


Publisert 04.01.2016

Skogselskapet og 4H Rogaland flytter til Pedersgata

Skogselskapet i Rogaland har kjøpt kontorlokale i Pedersgata i Stavanger. Her dei vil bygge opp eit fellesskap saman med blant anna 4H Rogaland. Skogselskapet, Hageselskapet og 4H er organisasjonar som i lange tider har hatt fast kontorplass hos Fylkesmannen, men som må finne nye lokale når ordninga blir avvikla.


Publisert 18.12.2015

Årets flottaste juletre frå Rogaland

Rogaland kan stolt kalle seg eit av dei store juletrefylka i Noreg. Da «Noregs flottaste juletre» blei kåra av foreininga Norsk Juletre i midten av november, var seks av femten finalisttre dyrka fram her i fylket. Vinnaren var ei fjelledelgran frå juletredyrkar Olav Ravnås frå Tau.


Publisert 30.10.2015

Infrastrukturprogrammet overlevert Landbruks- og matdepartementet

Skognæringa Kyst overleverte tysdag 27. oktober Infrastrukturprogrammet til statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og Matdepartementet. Infrastrukturprogrammet gir ei oversikt over nødvendige investeringar i infrastruktur for å unytte næringspotensialet i skogen langs kysten.  


Publisert 21.10.2015

Mal for tilskotsstrategiar for tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Fylkesmannen har utarbeidd ein mal for utarbeiding av tiltaksstrategiar for tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.


Publisert 18.09.2015

Rogaland er i gang med klimaskogarbeidet

Planting av skog er eit klimatiltak. Klimaskogprosjektet i Rogaland skal balansere omsyn til klima, naturverdiar og verdiskaping på ein god måte. Nyleg blei Ingeborg Anker-Rasch tilsett som prosjektleiar.


Publisert 17.06.2015

Skogplanting som klimatiltak

Planting av skog på nye areal, er eitt av tiltaka i klimaforliket som Stortinget vedtok i 2012. Rogaland er nå peika ut som eitt av tre pilotfylke i ei treårig satsing.


Publisert 07.06.2015

Ny landbruksvegforskrift

Den nye forskrifta, som blir gjeldande frå 1. juli 2015, er enklare og tydelegare enn den gamle. Fleire tiltak kan byggjast utan søknad og løyve frå kommunen. Det er strengare krav til søknaden når det gjeld fare for skade ved flaum, erosjon og skred.


Publisert 16.03.2015

Skogfondsvideo

Skogkurs har laga ein video der dei presenterer «Skogfondsspillet». Videoen viser korleis ein kan nytta skogfondet optimalt ut frå gitte føresetnader.


Publisert 15.03.2015

Retningsliner for støtte til taubanedrift og skogsvegbygging

Tilskotsordningane for skogsvegar og taubanedrift har hovudfokus på å leggje til rette for aktiv og kostnadseffektiv drift på skogareal med stort potensiale for auka skogproduksjon.


Skogbruk i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.
 
To viktig mål er å medverke til at me har ein infrastruktur som sikrar ein effektiv og lønnsam hogst samtidig som ein omsyn til miljøet, og at skogen blir tilfredsstillande forynga etter hogst. Me er også ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi.