Skogbruk

Artiklar om skogbruket i Rogaland

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 13.12.2017

Skogserien: Gjer det lønnsamt å hogge skog

Når gode råd er dyre, spør ein skogbrukssjef! I ein serie artiklar frå Bondevennen skriv personar som jobber med skog i Rogaland om lønnsemd og gode tiltak i skogen. Første artikkel handlar om kva som er rett tidspunkt for hogst, og kor du bør søke råd.


Publisert 21.11.2017

Klimasmarte bygg - ein del av tredriversatsinga i Noreg

Tidlegare i haust vert det tatt initiativ til ei ny tredrivarsatsing i fylket. Dette jobbar Rogaland Treforum no med å få i gang. Prosjektet har som mål å få auka kunnskap om trebruk, og bidra til fleire klimavennlege bygg i regionen.


Publisert 26.09.2017

Manglande investeringar i ny kvalitetsskog etter hogst i kystfylka

Fylkesmannsgruppa i kystskogbruket (FM-gruppa) har sendt eit felles brev til Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om utfordringane rundt manglande forynging etter hogst i kystfylka.


Publisert 13.09.2017

Skogkvinner på rogalandsbesøk

Første helga i september var 30 skoginteresserte damer samla for det årlege treffet med landsmøte og temakonferanse i organisasjonen "Kvinner i Skogbruket". I år stod fylkeslaget i Rogaland for arrangementet, og dei kunne saman med skogforvaltning- og næring vise fram vårt flotte og varierte fylke.


Publisert 13.09.2017

Tredrivarsatsing i Rogaland

Fredag 15.september skal gode kreftar møtast for å jobbe for ein ny tredrivar i Rogaland. Tredrivaren skal jobbe for auka bruk av tre i regionen.


Publisert 22.08.2017

Vedlikehaldskontroll av skogsbilvegar

Fylkesmannen gjennomfører vedlikehaldskontroll av skogsbilvegar som har mottatt statstilskot. I alt 7 skogsbilvegar er plukka ut for kontroll i haust fordelt rundt om i fylket.


Publisert 08.05.2017

Presenterte idear om ny skogindustri på Vestlandet

Under eit inspirasjonsmøte om trebruk 20. april fekk skogbruket i Rogaland høyre om nyskapande planer for skog- og treindustri på Vestlandet.  


Publisert 08.03.2017

Fleire kvinnelege skogeigarar i Noreg

Visste du at kvar tredje skogeigar i Noreg er kvinne? Fleire og fleire kvinner overtek eigedomar med skog, noko som betyr at norsk skogbruk har gått frå å vere mannsdominert og svært fysisk tungt, til å bli meir likestilt og maskinelt drive.


Publisert 14.02.2017

Skogsamling: Berekraftig skogbruk - samarbeid og prioritering av innsats i 2017

8. februar møtte skogforvalting, næring og organisasjonar kvarandre på Statens Hus for å diskutere aktuelle satsingsområde i 2017. Skogkultur og ny miljøstandard var hovudtema.


Publisert 10.02.2017

Nytt prosjekt: Gode skogsvegløysingar i Rogaland

Eit nytt treårig prosjekt er sett i gang for å styrke planlegginga av skogsvegar i fylket. Vi oppfordrer alle som går med planar om å bygge veg om å nytte seg av vegplanleggaren som er tilsett i perioden.


Kontaktpersonar

Skogbruk i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.
 
To viktig mål er å medverke til at me har ein infrastruktur som sikrar ein effektiv og lønnsam hogst samtidig som ein omsyn til miljøet, og at skogen blir tilfredsstillande forynga etter hogst. Me er også ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi.