Publisert 22.11.2023

Søknad om utsleppsløyve for Kvassneset avløpsreinseanlegg i Alver kommune

Alver kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Knarvik tettbygde område. Frist til å komme med innspel til høyringa er 18. januar 2024.  


Publisert 16.11.2023

Kunngjering om nytt mellombels løyve til avfallsbehandling i Høyanger

Vest Resirkuleringssenter AS har 14. november 2023 fått løyve etter forureiningslova til avfallsbehandling i Høyanger næringspark.  


Publisert 10.11.2023

Søknad om endra løyve etter forureiningslova - anleggsarbeid i sjø - Bømlo fiskerihamn

Vestland fylkeskommune er i gong med å etablere Bømlo fiskerihamn og søkjer om endra løyve til undervassprengning av inntil 8 100 fm3. 


Publisert 08.11.2023

BIR Bedrift AS på Lønningshaugen i Bergen søkjer om å utvide mottak av kjøkken- og matavfall

Dei har løyve idag til mottak av 3000 tonn matavfall og søkjer no om å utvide mengda matavfall dei tek imot frå stor- og småhushaldningar til 8000 tonn/år. 


Publisert 07.11.2023

BIR AS søkjer om løyve til etablering av biogassanlegg på Voss

BIR AS søkjer om løyve etter forureiningslova til etablering av biogassanlegg for behandling av matavfall med husdyrgjødsel som prosesstøtte på Bjørkemoen i Voss herad. Høyringsfristen er 23. januar 2024. 


Publisert 03.11.2023

Biogass- og biorestsituasjonen i Vestland krev betre regelverk

Statsforvaltaren ber Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet om snarleg avklaring på korleis vi skal forvalte aktuelle lovverk i samband med at vi no får fleire søknadar om etablering av store biogassanlegg i Vestland fylke. 


Publisert 03.11.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova- utfylling i sjø - Nøstet i Bergen

Nøstet sjøfront AS og Nøstegaten 72–74 AS søkjer om løyve etter forureiningslova for utfylling i sjø foran eigedomane gnr. 165, bnr. 574 m fl. på Nøstet i Bergen kommune. 


Publisert 03.11.2023

Kunngjering løyve anleggsarbeid i sjø - bygging av Ytre Steinsund bru i Solund kommune

Statsforvaltaren gav den 3. november 2023 løyve til anleggsarbeid i sjø for etablering av Ytre Steinsund bru i Solund kommune.  Løyvet er gjeve til Vestland fylkeskommune 


Publisert 02.11.2023

Vi samlar inn kunnskap om Sognefjorden i utgreiingsfasen av den marine verneprosessen

Eit viktig ledd i verneprosessen for Sognefjorden er å samle eksisterande og også produsere ny kunnskap. Vi vil her skildre kva som skjer framover i denne utgreiingsfasen av den marine verneprosessen for verdas djupaste og vår lengste fjord.


Publisert 01.11.2023

Informasjonsmøte om supplerande vern på Fedje

Fedje har store førekomstar av verdifull myr som er viktig for både biologisk mangfald og for karbonlagring. Vi inviterer til ope møte om utviding av Fedjemyrane landskapsvernområde. Velkomen til møte i Fleirbrukshallen på Fedje den 27. november kl 18.00. 


Publisert 31.10.2023

Vi inviterer til informasjonsmøte om supplerande vern i sørvestre Øygarden

I det sørvestre Øygarden ligg eitt av dei største og mest intakte kystlandskapa i Hordaland, og vi ønskjer å ta vare på området for framtida. Vi inviterer til ope møte i Nordsjøfartmuseet i Telavåg den 14. november kl 18 for å høyre di meining.


Publisert 27.10.2023

Kunngjering av utsleppsløyve til Forevatnet vassverk

Sveio kommune fekk 27. oktober 2023 løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av drikkevatn ved Forevatnet vassverk.


Publisert 25.10.2023

Søknad om erstatning for rovviltskade

Frist for søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2023 er 1. november. 


Publisert 23.10.2023

Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova - undervassprenging Westcon Yard Florø

Westcon Yard Florø skal byggje ny tørrdokk ved siden av dagens tørrdokk og det krevs anleggsarbeid i sjø.  


Publisert 13.10.2023

Søknad om løyve etter forureiningslova - oppgradering Fv 641 Magnhildskartunnelen

Vestland fylkeskommune skal oppgradere Fv 614 Magnhildskartunnelen og søkjer om løyve etter forureiningslova til anleggsarbeida. 


Publisert 13.10.2023

Kunngjering av løyve til anleggsarbeid for Bordalen kraftverk i Etne

Kraftpartnar AS fekk 12. oktober 2023 løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa tunneldrivevatn i samband med bygging av Bordalen kraftverk i Etne kommune.


Publisert 13.10.2023

Reinseeffektar i akvakulturanlegg

Bruk av filtrering som reinsemetode i akvakulturanlegg på land og i lukka anlegg i sjø reduserer utsleppa. Best effekt ser vi på utslepp av organisk materiale. Filtrering som reinseteknologi har derimot avgrensa effekt på utslepp av oppløyste næringssalt.


Publisert 13.10.2023

Endra frist for å søke tilskotsmidlar til vassmiljøtiltak i 2024

For 2024 er søknadsfristen for Miljødirektoratets tilskotsordning: "Tilskudd til vassmiljøtiltak - generell vassforvaltning" endra til 15. november 2023.


Publisert 11.10.2023

Søknad om løyve til utslepp av tunneldrivevatn knytt til E39 Bogstunnelen

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa tunneldrivevatn i samband med oppgradering av E39 Bogstunnelen i Høyanger kommune. 


Publisert 10.10.2023

Vi tilrår frivillig vern av Vestreim naturreservat i Sogndal

Vi tilrår frivillig skogvern av Vestreim i Sogndal kommune. Her er det store naturkvalitetar, særleg knytt til den gamle og produktive furuskogen i den sørlege delen av området. Å verne Vestreim som naturreservat vil sikre desse verdiane for framtida.


Publisert 06.10.2023

Kunngjering løyve til anleggsarbeid i sjø - etablering av landfall Yggdrasil prosjektet

Statsforvaltaren gav den 4. oktober 2023 løyve til anleggsarbeid i sjø for etablering av landfall i Samnanger og Fitjar kommune. Prosjektet skal forsyne Yggdrasil-området med straum frå det nasjonale straumnettet på land.  Løyvet er gjeve til Aker BP. 


Publisert 05.10.2023

Vi startar opp prosess med frivillig skogvern på Galdane i Lærdal

Etter dialog med grunneigar melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Galdane naturreservat i Lærdal kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 4. november 2023.


Publisert 02.10.2023

Jordtippen AS søkjer om etablering av avfallsanlegg i Marikoven

Jordtippen AS søkjer om etablering av anlegg for sortering, vasking og lagring av reine og forureina massar og avfall i Marikovvegen 50, Askøy kommune.


Publisert 29.09.2023

Kunngjering av løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn i Eidfjord

Eidfjord kommune fekk 4. september 2023 løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Sysendalen tettbygde område.


Publisert 29.09.2023

Kunngjering av løyve til mellombels utsleppsløysing i Eidfjord

Eidfjord kommune fekk 1. september 2023 løyve etter forureiningslova til mellombels utsleppsløysing for Sysendalen tettbygde område.


Publisert 29.09.2023

Vi startar verneprosess for Svanøy naturreservat i Kinn

Det er uvanleg mykje "gull" i dei grøne skogane på Svanøy i Kinn kommune, og etter dialog med grunneigarane er vi glade for å kunne starte arbeidet med  skogvern på delar av øya. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 1.november 2023.


Publisert 29.09.2023

Rettleiar for utsortering og materialgjenvinning av avfall

1. januar 2023 tredde nye utsorteringskrav i kraft med formål om å fremja auka materialgjenvinning av spesifikke avfallstypar. Miljødirektoratet har no laga to rettleiarar som tek for seg korleis kommunane og verksemder skal følgja opp og gjennomføra dei nye krava.


Publisert 28.09.2023

Mange gode innlegg under Forureiningsveka 2023

Tirsdag 26. til torsdag 28. september arrangerte vi ein webinarserie om aktuelle tema innanfor forureiningsfeltet. Opptaka er tilgjengelege til og med 13. oktober 2023.


Publisert 22.09.2023

Søknad om løyve til Sogn Kabelgjenvinning AS

Sogn Kabelgjenvinning AS søkjer om løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg. Verksemda skal drive med granulering av kablar. 


Publisert 20.09.2023

Oversending av utgreiingsprogram for Sognefjorden marine verneområde

Etter startsskotet for arbeidet med marint vern i Sognefjorden fekk vi inn mange innspel på kva vi bør greie ut undervegs i prosessen. Vi sender med dette eit oppdatert utgreiingsprogram til Miljødirektoratet for vurdering før vi går vidare i vernearbeidet. 


Publisert 20.09.2023

Søknad om løyve etter forureiningsforskrifta frå Engebø Rutile and Garnet AS for tiltak i sjø ved Engebø i Sunnfjord kommune

Engebø Rutile and Garnet AS søkjer om løyve etter forureiningslova til tiltak i sjø ved gards- og bruksnummer 431/3, 431/6 og 431/10 i Sunnfjord kommune.


Publisert 19.09.2023

Utvida sesong for fiske etter rømt oppdrettsfisk er avvikla

Det er ikkje lengre mogeleg å fiske etter rømt oppdrettsfisk på hausten og vinteren (utvida sesong), då denne ordninga blei avvikla for to år sidan. Årsaka er mogelege negative effekter på villfiskbestandane. 


Publisert 18.09.2023

Konsekvensane av nydyrking i Hattebergsdalen landskapsvernområde er vurdert

Ut ifrå tilgjengeleg kunnskapsgrunnlag og innkomne innspel under høyringa av forskriftsendring for Hattebergsdalen landskapsvernområde har vi vurdert konsekvensane av å opne for nydyrking. Les heile vurderinga her. 


Publisert 15.09.2023

Eutrofiering av Hardangerfjorden

Mange piler peiker i feil retning for Hardangerfjorden. Overvakingsdata viser at vi er på veg inn i ein situasjon med eutrofiering.


Publisert 11.09.2023

Høyring av forvaltningsplan for Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde

Dagens einaste marine verneområde i Vestland, Lurefjorden og Lindåsosane, fylte nettopp tre år. No legg vi forslag til forvaltningsplan på dette unike området ut på høyring, og vi ønskjer innspel innan 10. november 2023.  


Publisert 11.09.2023

Vi tilrår Dalsfjorden som marint verneområde

Få land i verda har fjordlandskap, og det er ingen tvil om at norske fjordar har store, internasjonale naturverdiar. Dalsfjorden medverkar til å understreke dette. Vi tilrår at Dalsfjorden får status som marint verneområde. 


Publisert 07.09.2023

Hamnespy er ein inntrengar som er komen for å bli

Hamnespy har fått fotfeste i Noreg. Den kan skape store problem. Den nordlegaste sikre registreringa er i Florø, men potensialet til meir nordleg spreiing er til stades.  


Publisert 07.09.2023

Kunngjering av løyve til mudring, dumping og utfylling i samband med bygging av Stad skipstunnel for Kystverket i Stad kommune

Statsforvaltaren gav den 30. august 2023 løyve til tiltak i sjø i samband med bygging av Stad skipstunnel. Løyve er gitt til Kystverket. 


Publisert 07.09.2023

Kunngjering av løyve til utslepp frå mellombels anleggsverksemd i samband med bygging av Stad skipstunnel

Statsforvaltaren gav den 30. august 2023 løyve til utslepp frå mellombels anleggsverksemd i samband med bygging av Stad skipstunnel. Løyve er gitt til Kystverket. 


Publisert 04.09.2023

Søknad om nytt utsleppsløyve for Myrkdalen tettbygde område

Voss herad søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Myrkdalen tettbygde område.


Publisert 31.08.2023

Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland

Tirsdag 26. til torsdag 28. september inviterer vi til ein webinarserie om aktuelle tema innanfor forureiningsfeltet. 


Publisert 24.08.2023

Nye utsleppskrav til næringsmiddelindustrien

Industriutsleppsdirektivet (IED) er tatt inn i norsk lovverk mellom anna i kapittel 36 i forureiningsforskrifta. Målet med direktivet er å redusere forureining og gi like konkurransevilkår for europeisk industri.


Publisert 23.08.2023

Tilsyn viste manglar i arbeidet med lukt i Rådalen

Statsforvaltaren har gjennomført lukttilsyn med tre verksemder i Rådalen i august. På tilsyna fann vi at alle verksemdene hadde manglar i det systematiske arbeidet for å redusere lukt.


Publisert 22.08.2023

Første rapport frå det treårige overvakingsprogrammet i Fensfjorden er klar

Dette er eit større spleiselag i regi av Statsforvaltaren der verksemder med relevant utslepp til fjordsystemet er med på finansieringa. Første del av overvakingsprogrammet starta i juni 2022. 


Publisert 16.08.2023

Søknad om utsleppsløyve for Wergeland Eigedom AS i Gulen kommune

Wergeland Eigedom AS skal etablere nytt næringsbygg i Halsvika i Gulen kommune og søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp av oljehaldig avløpsvatn frå oljeutskiljar. Avløpet skal koplast til eksisterande oljeutskiljar på området.


Publisert 10.08.2023

Lisensfelling av jerv startar 20. august

Etter endringa som trådde i kraft i fjor, er fellingsperioden for jerv frå og med 20. august 2023 og varer til 15. februar 2024. 


Publisert 07.08.2023

Webinar om hamnespy/japansk sjøpung

Statsforvaltaren inviterer til webinar om hamnespy/japansk sjøpung torsdag den 31. august 2023. Arten trugar både økosystem og næringsinteresser, og vi vil komme med oppdatert informasjon til verksemder med sjørelatert aktivitet, hamner, kommunar og andre. 


Publisert 04.08.2023

Skadefelling av jerv

Statsforvaltaren har gjeve løyve til skadefelling av éin jerv i Nørstedalen/Fortunsdalen i Luster kommune. 


Publisert 07.07.2023

Søknad om utsleppsløyve for Forevatnet vassverk i Sveio kommune

Sveio kommune skal etablere nytt vassbehandlingsanlegg og søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp frå Forevatnet vassverk til Vigdarvatnet. Skylje- og vaskevatn frå anlegget blir pumpa til kommunal spillvassleidning med utslepp til sjø.


Publisert 06.07.2023

Vi stansar ikkje mottaket av avfall ved biogassanlegget til Renevo på Stord

Verksemda legg fram estimering på at biogassanlegget på Eldøyane vert drifta innanfor luktgrensa fastsett i løyvet. Vi vedtek difor ikkje stans i mottak av avfall som tidlegare varsla. 


Publisert 05.07.2023

Løyve til asfaltfabrikk på Åsebø i Askøy

ADL asfalt AS har fått utsleppsløyve for asfaltverk på Åsebø / Askøy næringspark.


Publisert 04.07.2023

Atracco Bergen får løyve til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Ågotnes

Atracco Bergen har 4. juli 2023 fått løyve etter forureiningslova til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Ågotnes i Øygarden kommune.  


Publisert 04.07.2023

Bergen Bildemontering AS får løyve til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Ågotnes

Bergen Bildemontering AS har 4. juli 2023 fått løyve etter forureiningslova til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Ågotnes i Øygarden kommune.  


Publisert 28.06.2023

Kunngjering av løyve til graving i forureina grunn i Øygarden kommune - Rv 555 Sotrasambandet

Statens vegvesen fekk 28. juni 2023 løyve etter forureiningslova til graving i forureina grunn i Øygarden kommune. Løyvet gjeld graving i samband med etablering av ny Rv 555 Sotrasambandet. 


Publisert 27.06.2023

Stena Recycling AS søkjer om løyve til avfallsanlegg på Wergeland Base i Gulen

Det vert søkt om mottak, lagring og behandling av eit årleg volum på 40 000 tonn jern og metall, 10 000 tonn marine konstruksjonar, 3000 tonn elektrisk og elektronisk avfall samt mottak av opptil 3000 tonn batterier. 


Publisert 26.06.2023

Statens vegvesen søkjer om løyve til utslepp i samband med E 134 Røldal-Seljestad

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp i anleggsfasen i samband med E134 Røldal-Seljestad. Søknaden omfattar byggetrinn 1, der det skal drivast eit løp med 2 felt av Røldalstunnelen mellom Liamyrane og Seljestad.


Publisert 23.06.2023

Kunngjering av løyve til utfylling i sjø ved Allmenningen i Kinn kommune

Nordvestvinduet eiendom AS fekk 23. juni 2023 løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved Allmenningen i Kinn kommune. 

Føremålet med utfyllinga er å utvide næringsarealet i samsvar med gjeldande reguleringsplan. 


Publisert 23.06.2023

Nye naturreservat i fylket femner om edellauv i Årdal og regnskog i Kinn

Vi finn frisk rik edellauvskog og fattig boreonemoral regnskog i skogen i Vestland som fekk varig vern denne veka. Nasjonalt fekk 42 skogområde tittelen naturreservat, og to av desse ligg i fylket vårt i kommunane Årdal og Kinn. 


Publisert 22.06.2023

Søknad om løyve til utfylling i sjø- Kistevik i Sørfjorden

Nye Veier skal utbetre ein vegstrekning RV 13 nord for Odda. Dei vil fylle ut ca 65 000 am3 over 7 200 m2 sjøbotn innafor avsett areal i gjeldande reguleringsplan. Vi ber om uttale innan 14. august 2023


Publisert 21.06.2023

Kunngjering av løyve til anleggsarbeid Sotrasambandet Rv 555

Statens vegvesen fekk 16. juni 2023 løyve etter forureiningslova til anleggsarbeid knytt til Rv 555 Sotrasambandet. Løyvet gjeld tiltak i Storavatnet og Stovevatnet i Øygarden kommune


Publisert 19.06.2023

Kunngjering av løyve til deponering av overskotsmassar frå bygging av fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Statsforvaltaren gav 19. juni 2023 løyve til deponering av overskotsmassar i Sørfjorden og Veafjorden i tre sjødeponi innanfor arealavgrensinga vedteken i statleg reguleringsplan. Løyvet er gitt til Statens vegvesen og Bane NOR. 


Publisert 16.06.2023

Vi startar arbeidet med forvaltningsplan for Hestad landskapsvernområde i Sunnfjord kommune

Føremålet med verneområdet er å verna det særmerkte i eit vakkert naturlandskap som ramme om eit kulturminne. No skal vi lage ein forvaltningsplan for området, og du kan sende innspel innan 1. september. 


Publisert 15.06.2023

Søknad om løyve til utfylling i sjø - Risnesfjorden Eiendom Gulen

Risnesfjorden Eigedom ønsker å planere sin eigedom ved å sprenge en haug og så deponere steinen i sjøen for å utvide næringsområdet sitt. Utfyllinga er estimert til 3 000 m3 over ca. 800 m2 sjøbotnareal. Vi ber om uttale innan 14. juli 2023. 


Publisert 14.06.2023

Søknad om løyve til anleggsarbeider i sjø - Samnanger og Fitjar kommune - landstraum til Yggdrasil feltet- Aker BP

Aker BP skal i samband med etablering av landstraum til Yggdrasil feltet etablere to landfall som krev løyve etter forureiningslova til anleggsarbeider i sjø. Vi ber uttale innan 31. juli 2023.


Publisert 12.06.2023

Søknad om mellombels utsleppsløysing for Sysendalen tettbygde område

Eidfjord kommune søkjer om mellombels utsleppsløysing etter forureiningslova for utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Sysendalen tettbygde område. Høyringsfrist er 14. juli 2023. 


Publisert 09.06.2023

Søknad om løyve til utslepp av reinsa anleggsvatn i samband med tunneldriving på Mongstad

Asset Buyout Partners AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa anleggsvatn i samband med tunneldriving på Mongstad  i Alver og Austrheim kommune


Publisert 06.06.2023

Gulen Fiskeforedling AS søkjer om løyve til ny fiskeforedlingsverksemd i Gulen

Verksemda søkjer om løyve etter forureiningslova til nytt produksjonsanlegg for slakting, filetering og frysing av oppdrettsfisk i Skipavika Næringspark i Gulen kommune. 


Publisert 02.06.2023

Søknad om løyve til tiltak i sjø i Bildøystraumen og Straumssundet i Øygarden kommune

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til tiltak i sjø i Bildøystraumen og Straumssundet i samband med Rv. 555, Sotrasambandet i Øygarden kommune. 


Publisert 01.06.2023

Vi legg endring av forskrifta for Hattebergsdalen landskapsvernområde ut på høyring

Endringsforslaget gjeld ei omgjering av verneforskrifta, slik at det blir opna for nydyrking i avgrensa omfang i verneområdet. Målet er å kunne leggje til rette for auka beitebruk, men endringa vil kunne føre til miljøskade. Frist for innspel er 1. august.


Publisert 31.05.2023

Forvaltningsplanane for naturreservata Breisete og Rodeholene i Sogndal er godkjende

Statsforvaltaren sender med dette ut dei godkjende forvaltningsplanane. 


Publisert 24.05.2023

Kunngjering av endra løyve for BIR Bedrift AS på Lønningshaugen

BIR Bedrift AS sitt anlegg på Lønningshaugen i Bergen kommune har fått endra løyve etter forureiningslova 24. mai 2023. Løyvet er oppdatert i samsvar med nye krav i industriutsleppsdirektivet.


Publisert 24.05.2023

Kunngjering av løyve til kompostering på Hesjaslettet i Vik kommune

Vik kommune sitt anlegg for kompostering av park- og hageavfall på Hesjaslettet i Vik kommune har fått endra løyve etter forureiningslova 23. mai 2023. 


Publisert 24.05.2023

Kunngjering av nytt løyve til akvakulturanlegg i Bremanger kommune

NorForsk AS og Fjord Miljø AS har 16. mai 2023 fått løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av matfisk av laksefisk på lokaliteten Isane.


Publisert 22.05.2023

Biogassanlegget på Stord har overskride grensene for luktutslepp

Det vart gjennomført tilsyn ved biogassanlegget til Renevo AS på Stord i april. Det vart avdekka alvorlege brot på forureiningslovverket. Vedlagt ligg inspeksjonsrapporten. 


Publisert 15.05.2023

Kunngjering av løyve til asfaltverk på Eide i Øygarden

Velde produksjon AS, avdeling Bergen har fått løyve etter forureiningslova til etablering og drift av asfaltfabrikk på Eide i Øygarden kommune.


Publisert 11.05.2023

Vi inviterer lag og organisasjonar til digitalt møte om bevaring av verdifull natur

Statsforvaltaren har fått i oppdrag frå Miljødirektoratet om å gå i dialog med lag og organisasjonar om kandidatområde for vern av bevaring av verdifull natur.


Publisert 11.05.2023

Kartlegging av naturtypar i Vestland 2023

Sommaren og hausten 2023 blir det gjennomført naturkartlegging i delar av Fitjar, Luster, Sogndal, Stad, Stryn og Øygarden kommunar. Kartlegginga er ein del av ei nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur og ta betre vare på arts- og naturmangfaldet.


Publisert 09.05.2023

Tiltaksplan for villreinen i Nordfjella

Statsforvaltaren har fått oppdrag frå Miljødirektoratet om å lage utkast til tiltaksplan for villreinen i Nordfjella. Vi ber om innspel til tiltak, med friste 1. juni. 


Publisert 03.05.2023

Kunngjering om endra løyve til akvakulturanlegg i Stad kommune

Statt Torsk AS fekk 2. mai 2023 endra løyve til utslepp frå produksjon av matfisk av torsk på lokaliteten Rekvika.


Publisert 03.05.2023

Kunngjering av løyve til akvakulturanlegg i Askvoll kommune

Landøy Fiskeoppdrett AS fekk den  24. april 2023 nytt løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av matfisk av laks på lokaliteten Guriøyna.


Publisert 03.05.2023

Kunngjering av endra løyve til utfylling i sjø Larsvågen i Bømlo kommune

Wärtsilä Norway AS fekk den 3. mai 2023 endra løyve etter forureiningslova til utfylling av inntil 77 000 m3 steinmassar over forureina sjøbotn i Larsvågen. Formålet er å etablera nytt land i samsvar med gjeldande reguleringsplan.


Publisert 26.04.2023

Kunngjering av løyve til utfylling i sjø ved Indre Hornnesvika i Sunnfjord kommune

AKAF AS fekk 26. april 2023 løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved Indre Hornnesvika i Sunnfjord kommune.

Føremålet med utfyllinga er å legge til rette for etablering av meir næringsaktivitet, tilrettelegging for båtslepp, forbetre strandmiljøet, legge til rette for friluftsliv og betre tilgangen til ålmenta til sjøen.


Publisert 25.04.2023

Kunngjering av løyve til mudring og dumping i sjø ved gnr/bnr 112/29 i Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden Utviklingsselskap fekk 21. april løyve etter forureiningsforskrifta til mudring/undervasssprenging og dumping av 3 500 m3 massar ved gnr/bnr 112/29. Formålet med tiltaket er å etablere ei kai og å sikre tilstrekkeleg seglingsdjupne og tiltaket er i samsvar med gjeldande reguleringsplan. 


Publisert 24.04.2023

Nytt folkemøte i Årdal om ei mogeleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark

Tirsdag 2. mai inviterer vi til eit nytt folkemøte i Årdal om ei mogeleg utviding av Jotunheimen nasjonalpark. Møtet er ei oppfølging av tema som vart teke opp på første folkemøte. Velkomen!


Publisert 24.04.2023

Kunngjering om endra løyve til Simas IKS i Festingdalen

Simas IKS har 19. april 2023 fått endra løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg i Festingdalen


Publisert 21.04.2023

Havnespy er funne nord for Sognefjorden

Havnespy er oppdaga nord for Sognefjorden for første gong, utanfor Måløy og Florø. I tillegg til dei nye funna i Måløy og Florø, vart det også for første gang funne hamnespy-DNA i Bergen hamn, på Sotra og Stord. Har du sett den? 


Publisert 21.04.2023

Kunngjering av endra løyve for Sunnfjord Miljøverk IKS i Hesjedalen

Sunnfjord Miljøverk IKS sitt anlegg i Hesjedalen i Sunnfjord kommune har fått endra løyve etter forureiningslova. 


Publisert 20.04.2023

Kartlegging av marint naturmangfald i utvalde grunne område i Sognefjorden

Pipereinsar, ålegras og daudmannshand er nokre av artane som trivst i grunne område i indre delar av Sognefjorden. Med oppstarten av marin verneprosess som bakteppe har vi fått kartlagt marint naturmangfald på utvalde stader, og no er rapporten klar. 


Publisert 19.04.2023

Vi inviterer kommunar til digitalt møte om oppdrag om bevaring av verdifull natur

Statsforvaltaren har fått i oppdrag frå Miljødirektoratet om å gå i dialog med kommunane om kandidatområde for vern av bevaring av verdifull natur. 


Publisert 19.04.2023

Vi inviterer kommunar til digitalt møte om oppdrag om bevaring av verdifull natur

Statsforvaltaren har fått i oppdrag frå Miljødirektoratet om å gå i dialog med kommunane om kandidatområde for vern av bevaring av verdifull natur. 


Publisert 14.04.2023

Kunngjering av løyve til anleggsarbeid i Storavatnet i Bergen kommune til Bergen Vann

Bergen Vann fekk 14. april 2023 løyve etter forureiningslova til anleggsarbeid i Storavatnet i Bergen kommune. Formålet med tiltaket er å rehabilitere eksisterande dammar i Storavatnet. 


Publisert 13.04.2023

Kunngjering av løyve til utfylling i sjø for Simonsviken Næringspark AS

Simonsviken Næringspark AS fekk 13. april 2023 løyve etter forureiningslova til anleggsarbeid i sjø for  å utvide areala ved industriområdet på Laksevåg. Arbeida består av ein fylling i sjø av ca. 15 000 m3 utenfor gnr/bnr. 149/4 i Bergen kommune. Dette vil gje ca. 2 200 m2 med nytt landareal.


Publisert 13.04.2023

Kunngjering av løyve til anleggsarbeid Sotrasambandet Rv 555 Statens vegvesen

Statens vegvesen fekk 12. april 2023 løyve etter forureiningslova til anleggsarbeider knytt til Rv 555 Sotrasambandet. Løyvet gjeld tiltak i Storatatnet og Stiavatnet i Bergen kommune.


Publisert 11.04.2023

Fana Stein og Gjenvinning AS (FSG) søkjer om endring av løyve og etablering av jordvaskeanlegg

FSG i Rådalen i Bergen søkjer om endring av eksisterande løyve og etablering av jordvaskeanlegg for vasking av forureina massar


Publisert 05.04.2023

Fangst av laks og sjøaure i 2022

I sesongen 2022 vart det fiska totalt 35 701 kg laks og 5 138 kg sjøaure, i elv og sjø i Vestland. Av dette var 2 782 kg laksefisk tatt i sjølaksefisket.


Publisert 31.03.2023

Søknad om utsleppsløyve for Sysendalen tettbygde område

Eidfjord kommune søkjer om nytt løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Sysendalen tettbygde område.


Publisert 27.03.2023

Statsforvaltaren avgrensar organisert ferdsel på Hardangervidda

Hardangervidda er eit ynda og populært turmål for mange, og det skal ho framleis vere. Av omsyn til villreinen er det trong for å avgrense og styre ferdsla i enkelte deler av vidda.


Publisert 24.03.2023

Tiltak i vassdrag kan vere søknadspliktig

Vassdragstiltak kan vere søknadspliktige etter vassressurslova, og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Statsforvaltaren og fylkeskommunen har laga eit søknadsskjema du kan nytte når du søkjer om å utføre tiltak i vassdrag.


Publisert 23.03.2023

Statsforvaltaren krev opprydding av tomt med PFOS

Statsforvaltaren har pålagt Sunnfjord kommune og grunneigar av PFOS-forureina tomt i Sande sentrum å få utarbeidd ein tiltaksplan som grunnlag for opprydding i forureina grunn.


Publisert 22.03.2023

Webinar "Dialog SKOG" - Skogen på Vestlandet i 2090

Eit endra klima vil påverke skogane også i Nord-Europa, og vi må akseptere dette og tilpasse det skogfaglege tenkjesettet vårt.