Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. des Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn Statlige aktører, kommuner og kommunale og interkommunale selskaper/virksomheter, og private virksomheter og privatpersoner som har utgifter i forbindelse med opprydding i forurenset grunn og bunn i ferskvann og sjø
15. okt Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2021 Fellestiltak i fjellandbruket, tradisjonelt og bygdenæringer
15. okt Tilskudd til kommunalt rusarbeid – restmidler for 2021 - 2. UTLYSNING Kommunene i Trøndelag
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk2/Samisk 3).   Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk.
01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold Kommuner
21. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2022 Kommuner
20. jun Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager og rusproblemer
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie Målgruppen er sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene
12. mai Ny søknadsfrist 12.mai: Tilskuddsordning - Eldre ut på middag Hjemmeboende eldre over 65 år
03. mai Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1951 og 1952 Kommuner i Trøndelag
12. apr Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
08. apr Tiltakspakke sårbare eldre 2021 Seniorer og eldre på sykehjem, omsorgsbolig eller som bor i eget hjem.
01. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2021 Barn i barnehage
01. apr Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Målgruppe: endelig målgruppe (sluttbruker) for ordningen er pårørende uavhengig av pasientens/brukerens alder og årsaken til omsorgsbehovet.
30. mar Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2021 Nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolen
19. mar Tilskudd hjemmeundervisning 2021 Offentlige skoler
19. mar Tilskudd til sommerskole 2021 Elever i grunnskolen
15. mar Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov 2021 Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk, og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2021 Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidelser som behøver tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte. De som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd kommunenes helse - og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks. Nav, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
01. mar Nasjonalt velferdsteknologiprogram Kommuner
01. mar Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Direkte målgruppe er helsepersonell i kommunen. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt, og deres pårørende
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 Mennesker med rusrelaterte problemer
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
21. jan Tilskuddsmidler til opprydding i marin forsøpling Organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
10. des Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn
15. okt Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2021
15. okt Tilskudd til kommunalt rusarbeid – restmidler for 2021 - 2. UTLYSNING
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt
01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold
21. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2022
20. jun Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie
12. mai Ny søknadsfrist 12.mai: Tilskuddsordning - Eldre ut på middag
03. mai Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1951 og 1952
12. apr Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
08. apr Tiltakspakke sårbare eldre 2021
01. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2021
01. apr Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver
30. mar Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2021
19. mar Tilskudd hjemmeundervisning 2021
19. mar Tilskudd til sommerskole 2021
15. mar Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov 2021
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2021
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
01. mar Nasjonalt velferdsteknologiprogram
01. mar Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021
21. jan Tilskuddsmidler til opprydding i marin forsøpling