Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

Søknadsfrist:
12. april 2021 23.59
Målgruppe:
Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Det er bare kommuner som kan stå som mottaker av disse tilskuddsmidlene. De kan søke alene, eller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor. Det oppfordres spesielt til samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Bevilgningen til tilskuddsordningen er et tillegg til statsbudsjettet Prop 79S - Innst. 232 S (2020-2021). Bakgrunnen er at koronapandemien og ivaretakelse av smittevernhensyn fortsatt krever ekstra ressurser for å opprettholde det kommunale helse- og omsorgstilbudet for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.

Publisert 17.03.2021

Kartlegging av tilsvarende tilskudd for 2020 viser at tilskuddsmidlene (totalt 50 millioner kroner) for de fleste kommunene var avgjørende for tilpassing og etablering av nødvendige tilbud for målgruppen. Det er bakgrunnen for at tilskuddet videreføres og forsterkes. 

I enkelte kommuner er tjenestetilbudet til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer fortsatt redusert som følge av koronapandemien. Målgruppen er sårbar, og situasjonen er fortsatt bekymringsfull.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Søknadsfrist:
12. april 2021 23.59
Målgruppe:
Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Det er bare kommuner som kan stå som mottaker av disse tilskuddsmidlene. De kan søke alene, eller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor. Det oppfordres spesielt til samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner.