Tilskudd hjemmeundervisning 2021

Søknadsfrist:
19. mars 2021 23.00
Målgruppe:
Offentlige skoler
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommunen

Stortinget har også for 2021 bevilget midler til å styrke infrastruktur og kompetanse i kommuner, samt tiltak i kommuner og fylkeskommuner for å bøte på levekårsutfordringer som er til hinder for hjemmeundervisning.

Publisert 03.03.2021

Trøndelag sin andel denne gangen utgjør kr 5 498 000 som skal fordeles til offentlige skoler via fylkeskommunen og kommunene. (Udir har en egen ordning for friskolene.) Skoleeier sender samlet søknad til Statsforvalteren.

Informasjon til tilskuddsmottakere fremgår i kunngjøringsbrevet datert 26.02.2021 fra Statsforvalteren.   

Målformulering
Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for digital hjemmeundervisning i forbindelse med Covid-19-utbruddet, gjennom å:

  • bidra til utjevning av levekårsforskjeller, der disse er til hinder for digital hjemmeundervisning
  • styrke digital infrastruktur og systemer, samt kompetanse på drift av disse

Tilskuddsmottakere
Tilskuddsmottakere er kommuner og fylkeskommuner.

Målgruppe
Målgruppen for tilskuddsordningen er elever/lærlinger/lærekandidater, inkludert voksne, og lærere i offentlige grunn- og videregående skoler i Norge. 

Kriterier for tilskudd
Tilskuddsordningen er en skjønnsmiddelordning, dvs. at Statsforvalteren gjør en helhetlig vurdering av innkomne søknader, og at vi vektlegger kommunenes og fylkeskommunens behov i vår tildeling. Statsforvalteren vil også se søknader for 2021 opp mot rapporteringen fra tilskuddsmottakere for 2020, jf. rapportering fra kommunene per 1. februar 2021.

Søknadsprosedyre
Kommuner og fylkeskommunen søker Statsforvalteren om tilskudd. Søknad fylles ut digitalt, ved å bruke lenken i menyen til høyre.

Søknadsfrist:
19. mars 2021 23.00
Målgruppe:
Offentlige skoler
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommunen