Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23.00
Målgruppe:
kommunenes helse - og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks. Nav, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021 22.00

Tilskudd for å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet

Publisert 03.02.2021

Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Du finner søknadsskjema og regelverk for 2021 på høyre side. Vi vil sende ut rapporteringsskjema til den enkelte kommune. Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på Helsedirektoratets nettsider. 

Vi ber søkere være oppmerksomme på at søknaden være signert av kommunedirektøren, og at kommunen må sende inn en samlet søknad, med en kontaktperson per kommune.

Søknader og rapportering sendes elektronisk inn til sftlpost@statsforvalteren.no

Informasjon om krav til plan for Leve hele livet:

Det er vedtatt at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen «Leve hele livet» vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger fra og med 2021. Som en oppfølging av dette sendte Helsedirektoratet 9. januar 2021 ut et eget brev til kommunene med informasjon om hvordan de skal forholde seg til de nye prioriteringskriteriene og hvilke tilskuddsordninger som omfattes. Se vedlagt brev under «dokumenter» til høyre.

Statsforvalteren gjennomfører en egen kartlegging der den enkelte kommune vil bli spurt om dokumentasjon på om kommunen oppfyller kriteriene for å bli prioritert innenfor øremerkede tilskuddsordninger i 2021, her iblant Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23.00
Målgruppe:
kommunenes helse - og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks. Nav, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021 22.00