Miljøtiltak i jordbruket

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.06.2016

Ny rettleiar til regelverk om plantevernmiddel

Mattilsynet har utarbeida ein ny rettleiar som gir oversikt over viktige krav som gjeld for dei som brukar plantevernmiddel, og for dei som produserar, importerar eller sel plantevernmiddel.


Publisert 11.05.2016

Fagdag om utmarksbeiting og kystlynghei

Haugaland landbruksrådgjeving arrangerer fagdag på Park Inn hotell, ved Haugesund lufthamn Karmøy den 3. juni 2016. Det blir lagt særleg vekt på praktiske spørsmål, som organisering av beitedrifta, og skjøtselserfaringar frå dei siste åra blir oppsumert. 


Publisert 25.04.2016

Kveldsmøte om landbruket ved Lysefjorden

Tysdag 3. mai inviterer Forsand kommune, Fylkesmannen, Bygdeutvikling i ytre Ryfylke og Lysefjorden utvikling til møte om landbruket ved Lysefjorden.  


Publisert 21.03.2016

Tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing

Våren er her, og snart er det tid for gjødsling. Vi oppmodar flest mogleg til å nytte miljøvenlege metodar for spreiing av husdyrgjødsel. I Regionalt milljøprogram er det mogleg å søkje tilskot. Nytt i 2016 er at heile Sandnes er med i tilskotsområdet for miljøvenleg gjødselspreiing.


Publisert 11.02.2016

SMIL og drenering 2015

Vilje til å vedlikehalde miljøverdiane i kulturlandskap ut over lovpålagde oppgåver, skal vere utløysande for å få løyvd tilskot. Med reduserte nasjonale rammer innan Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), fekk Rogaland tildelt 8 millionar i 2015 mot 10,5 millionar året før.


Publisert 10.02.2016

Tilskot for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

For å auke oppslutninga om leveranse av husdyrgjødsel til biogassanlegg, er satsane  i forskrift om tilskot til levering av husdyrgjødsel dobla frå 1. januar 2016. 7 mill. kroner står disponibelt i denne ordninga i 2016.


Publisert 06.01.2016

Tilskot til bygging av gjødsellager i 2016

Det er i 2016 mogleg å søkje Innovasjon Norge om tilskot til bygging av gjødsellager for husdyrgjødsel. Ordninga gjeld for føretak i nedslagsfelta til utvalde vassdrag. Søknadsfristen er 1. mai, og då må nødvendige tillatingar frå kommunen vere på plass.


Publisert 29.12.2015

Seminar om overvaking av vatn

Korleis skal kommunane gå fram for å halde oppsyn med vasskvaliteten i deira vassdrag? Rogaland fylkeskommune inviterer til seminar om overvaking av vassdrag, 9. februar på Scandic Stavanger city i Stavanger.  


Publisert 27.11.2015

Krav til gjødslingsplan ved ekstensiv drift

Kravet til gjødslingsplan kjem når føretaket har jordbruksareal, og kan søkje produksjonstilskot. Ein del med sau har einsidig eng-produksjon og relativt svak gjødsling. Kommunane kjem då fort inn i ei vurdering av kravet til gjødslingsplan.


Publisert 13.11.2015

Ny portal for registrering av spreieareal på innmarksbeite

Kartportalen er no opna for registrering av spreieareal igjen. I husdyrfylket Rogaland er det viktig at gardbrukarane og forvaltninga har god oversikt over kva beite som er godkjend for spreiing av husdyrgjødsel. Temakartportalen vil her vere til god hjelp.