Miljøtiltak i jordbruket

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.07.2017

Tilskot til drenering av jordbruksjord blir dobla frå 1. juli 2017

1. juli 2017 blir tilskotet til drenering dobla til 2 000 kroner per dekar. Ved anna grøfting er satsen auka til 30 kroner per løpemeter grøft, avgrensa til maksimalt 2000 kr per dekar.


Publisert 29.06.2017

Høyring av lokal forskrift om avgrensing av spreieperioden for organisk gjødsel

Blir forslaget om lokal forskrift vedteke, må husdyrgjødsla på Jæren bli spreidd før 1. september. Åtgangen til å spreie husdyrgjødsel med nedmolding etter 1. september fram til 1. november blir fjerna. Det er utfordringane med vasskvaliteten i Jærvassdraga som er bakgrunnen for at kommunane på Jæren no føreslår innstrammingar i regelverket. 


Publisert 10.04.2017

Gjødslingsplan - all gjødsla må med

Føretak som driv med planteproduksjon må ha årleg gjødslingsplan. Manglande eller mangelfull gjødslingsplan vil føre til avkorting av areal- og kulturlandskapstilskotet. Det kan fort bli unødvendig dyrt.


Publisert 06.04.2017

4. mai er det tid for seminar om tiltak for betre vassmiljø

Seminaret er ein inspirasjonsdag for alle som tek del i oppfølginga av Regional plan for vannforvaltning. Tilsette i kommunal landbruksforvaltning er midt i målgruppa.


Publisert 02.02.2017

Tilskot til bygging av gjødsellager i 2017

Det er i 2017 mogleg å søkje Innovasjon Norge om tilskot til bygging av gjødsellager for husdyrgjødsel. Ordninga gjeld for føretak i nedslagsfelta til utvalde vassdrag. Søknadsfristen er 1. mars, og då må nødvendige tillatingar frå kommunen vere på plass.


Publisert 24.01.2017

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak

Prosjekt som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet kan få økonomisk støtte frå Fylkesmannen i Rogaland. Frist for å søkje er 15. mars.


Publisert 31.08.2016

Bønder som vil spreie husdyrgjødsel etter 1. september må søkje dispensasjon

Kravet om å søkje dispensasjon gjeld dei som vil spreie husdyrgjødsel på grasmark utan å molde ned gjødsla. Det er kommunen behandlar søknadane.


Publisert 10.08.2016

Ny utsetting av frist for spreiing av husdyrgjødsel til 27. august

Utsettinga gjeld føretak som vil søkje tilskot frå regionalt miljøprogram til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel. Fristen blei først utsett til 20. august, men dei store nedbørsmengdene har gjort det nødvendig med ytterlegare utsetting.


Publisert 03.08.2016

Tid for å søkje om regionalt miljøtilskot

No er det tid for å søkje om tilskot frå Regionalt miljøprogram. Her kan landbruksføretak mellom anna søkje tilskot til skjøtsel av bratt areal, vedlikehald av ferdselsårar, kulturminne og tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing. Siste frist er 20. august.


Publisert 28.06.2016

1,5 millionar til gjødsellager i Rogaland

God lagerkapasitet er eit viktig middel for å sikre rett bruk av husdyrgjødsel tidleg i vekstsesongen. I vår kunne bønder i nedslagsfeltet til utvalde vassdrag søkje tilskot frå Innovasjon Norge for å byggje lager for husdyrgjødsel.