SMIL og drenering

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal motivere aktive bønder til frivillig innsats for å ta vare på kulturlandkskapet og biologisk mangfald, samt hindre ureining. Bønder kan også få tilskot til drenering.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.01.2024

Planlegg du å drenere i år?

Mykje regn og høgt vann på jordet? Kanskje på tide å planleggje drenering for i år?


Publisert 05.01.2024

SMIL 2023

Rogaland fikk tildelt 12,8 millioner kroner i SMIL-midler i 2023. 1,072 millillioner kroner ble overført fra 2022. Gjennom 2023 ble 2,206 millioner kronner fra tiltak som ikke ble utført, inndratt. Rogaland hadde da 16,079 millillioner kroner til disposisjon og 15,432 millioner kroner ble innvilget til ymse miljøtiltak av kommunene.


Publisert 19.12.2023

SMIL i året 2023

I år har bøndene i Rogaland fått tildelt eit rekordbeløp av SMIL-midlar på heile 15 430 182 kr!

Spesielle miljøtiltak i landbruket, kanskje betre kjent som SMIL er eit tilskot for aktive bønder. Med det føremål om å støtte frivillige miljøtiltak på gardsnivå.


Publisert 03.10.2023

Rekordsum av tildelte midler til drenering

I Rogaland har det totalt blitt innvilga nesten 6,5 millionar kroner til drenering. Det er enda ei lita rest ufordelte midlar igjen. Dersom du planlegg å drenera no eller i framtida er det ikkje forseint å søkje. 


Publisert 01.09.2023

Det er ikkje for seint å søkje SMIL-midlar

Hausten nærmar seg med stormskritt, og det blir kanskje meir tid til å planlegge? Vi minner om at du søkje SMIL-midlar heile året. Fleire kommunar har midlar igjen til gode søknadar. 


Publisert 16.12.2021

Dreneringstiltak i Rogaland 2021

Årsnedbøren i Rogaland er berekna å auka med om lag 10 prosent dei næraste 50 til 100 åra. Ein forventar auka nedbør med auka intensitet og hyppigheit gjennom heile året. Statsforvaltaren ønskjer difor at fleire søkjer om tilskot til drenering.


Publisert 10.12.2021

God oppslutnad om prosjektet «Piggfrie gardsbruk 2021»

148 aktive bønder i Rogaland tek vekk piggtrådgjerde tilsvarande køyreavstanden frå Stavanger til Kristiansand (230 kilometer). Mykje av piggtrådgjerda blir erstatta med piggfri gjerde. Kommunane løyvde 2,8 millionar i SMIL-midlar til denne miljødugnaden i 2021


Publisert 14.12.2020

Færre søker om dreneringstilskot

Med unytta midlar frå 2019 og ei tildeling på 10 millionar hadde Rogaland 18,4 millionar kroner disponibelt til dreneringstilskot i 2020. Potensialet for mange gode tiltak var dermed stort, men prognosane for løyvingar i år viser at berre ein tredjedel av desse vil bli nytta.


Publisert 01.10.2020

Tiltak mot forureining blir prioritert

Framleis er det attende SMIL-midlar i potten, og Fylkesmannen prioriterer tiltak mot forureining når restmidlane skal fordelast mellom kommunane.   


Publisert 02.07.2020

Treng du ny gjerdeklyvar eller hundeport? Slik går du fram

Framleis har dei fleste kommunane gratis gjerdeklyvarar på lager etter den gamle tilskotsordninga. Ta kontakt med kommunen viss du treng ein på di driftseining.