SMIL og drenering

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal motivere aktive bønder til frivillig innsats for å ta vare på kulturlandkskapet og biologisk mangfald, samt hindre ureining. Bønder kan også få tilskot til drenering.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.12.2021

Dreneringstiltak i Rogaland 2021

Årsnedbøren i Rogaland er berekna å auka med om lag 10 prosent dei næraste 50 til 100 åra. Ein forventar auka nedbør med auka intensitet og hyppigheit gjennom heile året. Statsforvaltaren ønskjer difor at fleire søkjer om tilskot til drenering.


Publisert 10.12.2021

God oppslutnad om prosjektet «Piggfrie gardsbruk 2021»

148 aktive bønder i Rogaland tek vekk piggtrådgjerde tilsvarande køyreavstanden frå Stavanger til Kristiansand (230 kilometer). Mykje av piggtrådgjerda blir erstatta med piggfri gjerde. Kommunane løyvde 2,8 millionar i SMIL-midlar til denne miljødugnaden i 2021


Publisert 14.12.2020

Færre søker om dreneringstilskot

Med unytta midlar frå 2019 og ei tildeling på 10 millionar hadde Rogaland 18,4 millionar kroner disponibelt til dreneringstilskot i 2020. Potensialet for mange gode tiltak var dermed stort, men prognosane for løyvingar i år viser at berre ein tredjedel av desse vil bli nytta.


Publisert 01.10.2020

Tiltak mot forureining blir prioritert

Framleis er det attende SMIL-midlar i potten, og Fylkesmannen prioriterer tiltak mot forureining når restmidlane skal fordelast mellom kommunane.   


Publisert 02.07.2020

Treng du ny gjerdeklyvar eller hundeport? Slik går du fram

Framleis har dei fleste kommunane gratis gjerdeklyvarar på lager etter den gamle tilskotsordninga. Ta kontakt med kommunen viss du treng ein på di driftseining.


Publisert 07.04.2020

7,34 millionar til SMIL-tiltak i 2019

I 2019 løyvde kommunane i Rogaland 7,34 millionar til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) til totalt 119 søknadar.


Publisert 21.06.2019

SMIL-tilskot til tak på gjødsellager

Kommunane kan frå 2019 gi tilskot til å etablere dekke/tak over utvendig gjødsellager.


Publisert 08.03.2019

Søk digitalt om SMIL-tilskot og tilskot til drenering

Alle søknadar om tilskot til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskot til drenering av jordbruksjord skal nå sendast digitalt inn via ID-porten/Altinn. Rettleiingar og forklaringar ligg inne i sjølve søknadssystemet.


Publisert 18.10.2018

Gjerdeklyvarar – bruer til kulturlandskapet

I Rogaland får bøndene gjerdeklyvarar og hundeportar gratis gjennom SMIL-midlane. Dei siste åra har nær to millionar kroner gått til dette formålet.


Publisert 09.07.2018

Søk om tilskot til drenering

Planlegg du eit dreneringstiltak i løpet av dei neste tre åra? Dreneringstilskotet ligg no på omlag 2000 kr per dekar eller kr. 30,- pr. meter avskjæringsgrøft.