Rekordsum av tildelte midler til drenering

Du kan søke kommunen om tilskot til drenering av jordbruksjord. God drenering gir auka avling og er også ei viktig tilpassing til eit klima med meir nedbør.
Du kan søke kommunen om tilskot til drenering av jordbruksjord. God drenering gir auka avling og er også ei viktig tilpassing til eit klima med meir nedbør. Foto: Nono Dimby.

I Rogaland har det totalt blitt innvilga nesten 6,5 millionar kroner til drenering. Det er enda ei lita rest ufordelte midlar igjen. Dersom du planlegg å drenera no eller i framtida er det ikkje forseint å søkje. 

Publisert 03.10.2023

Status per idag 

Per 21.09.2023 er det registrert 191 søknadar på dreneringstilskot. Det er 157 som er innvilga, og det er fleire som framleis er til handsaming. Nokre kommunar har nesten brukt opp alle midlane sine, og oppfordras til å søkje om meir om det kjem fleire søknadar. Nokre kommunar har ikkje brukt nokre då de ikkje har motteke noken søknadar. 

Kvifor drenere?

Utan jord, luft og vann, - ingen plantevekst! Jorda er grunnlaget for meste all planteproduksjon. For å legge til rette for best mogleg avling, er det lønnsamt å starte med jorda. Det er mogleg å unngå avlingstap til flom og druking ved å auke jordas evne til å lede vekk overflatevatn. 

Drenering kan óg bidra til å auke planterøttane sin evne til å strekje seg og hente opp næring ved å la vassjuk jord fylle porane med luft i staden for vatn. Dette vil bidra til å auke rotvesksta til plantene. Dette er særleg viktig for fleirårige produksjoner døme grovfôrproduksjon der ei veletablert plantekultur vil gjev ei klar økonomisk vinning.

Nye satsar 

I forskrifta om tilskudd til drenering av jordbruksjord er satsane for drenering fastsatt for søknader etter 01.07.2023

Tilskot til drenering er frå 1. juli auka til kr 4000 per daa, kr 61 per meter grøft (maks kr 4000 per daa råka areal), og gjeld for søknadar sendt inn etter 1. juli 2023.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.