SMIL 2023

Kulturlandskap Nord-Hidle. Foto: Nono Dimby

Rogaland fikk tildelt 12,8 millioner kroner i SMIL-midler i 2023. 1,072 millillioner kroner ble overført fra 2022. Gjennom 2023 ble 2,206 millioner kronner fra tiltak som ikke ble utført, inndratt. Rogaland hadde da 16,079 millillioner kroner til disposisjon og 15,432 millioner kroner ble innvilget til ymse miljøtiltak av kommunene.

Publisert 05.01.2024

Landbrukets utfordringer på miljøområdet i 2023

Næringsavrenning til vassdrag har vært og er den største landbruksrelaterte miljøutfordringen i deler av Rogaland. Utfordringene er størst i områder med mye husdyr og på areal med intensiv produksjon av grønnsaker. Å redusere forurensing til vassdrag er en kontinuerlig utfordring for landbruket i disse kommunene. Mål om økt matproduksjon og behov for mer produksjonsareal gir et press på restareal med verdifullt biologisk mangfold.

SMIL-midler i Rogaland i 2023.

Fordelingen i innvilget SMIL-tilskudd på 15,423 millioner kroner i Rogaland viser følgende resultat:

  • 9,7% ble brukt til tiltak i kulturlandskapet. Innvilga SMIL-midler delfinansierte fjerning av ca. 50 kilometer med piggtråd i fylket.
     
  • 23,5 % gikk til biologisk mangfold. 1/3 gjaldt tiltak i kystlynghei. Resten ble brukt på biologiske verdifulle areal, trua naturtyper og å fjerne fremmede arter. Rogaland nådde ikke målet på minst 30% av SMIL til biologisk mangfold. Prioritering av forurensingstiltak og en stor interesse for å ivareta kulturminner i hele fylket er blant årsakene til at målet ikke ble nådd.

  • 31,2 % gikk til forurensingstiltak. Kommunene med dårlig økologisk tilstand i vannforekomster brukte isolert sett, totalt 44,1% på vannmiljøtiltak. I disse kommunene ble målet på minst 35% av SMIL til vannmiljøtiltak nådd. At kommunene med godt vannmiljø innvilget i sum 11,3% av sine SMIL-midler til tiltak mot forurensing av vann var som ventet.

  • 27,5% ble brukt til kulturminner. Restaurering av kulturminner er ikke prioritert under SMIL i Rogaland. At mye SMIL likevel blir brukt til kulturminner skyldes mange søkere i hele fylket. Restaurering av verneverdige bygninger og steingarder er dyrt. Selv med lav tilskuddssats blir det mye i samlet SMIL-tilskudd til kulturminner.

  • 6,2% av SMIL gikk til tiltak innen friluftsliv, - til turstier og utsiktsrydding. Bortfall av ordningen med SMIL til gjerdeklyvere i 2019 har resultert i at mange gamle gjerdeklyvere i fylket ikke blir byttet ut.

  • 3,2% av SMIL som gikk til dekke over utvendig gjødsellager gjaldt kun 4 søknader. Tross samordning med Innovasjon Norge har ikke SMIL gitt en utløsende effekt for bønder til å søke i 2023.

Kommunene Stavanger og Randaberg fikk i 2023, et oppdrag om en økt innsats for å initiere til forurensingstiltak på gårder som ligger i nedfallsfeltet til Hålandsvannet. SMIL inngår derfor i delfinansiering av kostnader til miljøtiltak i det pågående prosjektet «Betre vannkvalitet i Hålandsvannet».

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.