Miljøtiltak i jordbruket

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.07.2018

Spreiearealskjemaet er oppdatert

Skjemaet for utreikning av spreieareal for husdyrgjødsel er oppdatert.


Publisert 26.06.2018

Nytt utvald kulturlandskap i Suldal

Området Hamrabø, Mokleiv og Klungtveit er no blitt eit utvald kulturlandskap av stor nasjonal verdi. Her finn vi eit velstelt beitelandskap med vakre historiske bygningar, bakkemurar og styvingstre.


Publisert 27.04.2018

Hå kommune tek stafettpinnen for Frivillige tiltak i landbruket

Heilt sidan Aksjon Jærvassdrag si tid har det blitt arbeidd for å motivere til frivillig innsats for å minske miljøpåverknaden frå landbruket på Jærvassdraga. Olav Husveg og Olaf Gjedrem har lenge vore tilsett i Rogaland landbruksselskap som prosjektleiarar for «Frivillige tiltak i landbruket». Frå og med 2019 vil Hå kommune overta ansvaret, og to nye stillingar skal lysast ut.


Publisert 21.02.2018

Bønder i Rennesøy og Tysvær kan no søke tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing

Styringsgruppa for Regionalt miljøprogram i Rogaland har utvida tilskotsområdet for miljøvenleg gjødselspreiing. No kan bønder i Vindafjord, Tysvær, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå søkje tilskot når dei brukar spreieutstyr som anten legg husdyrgjødsla direkte på bakken, eller skyt det ned i bakken.


Publisert 12.01.2018

Nå blir det bygd gjødselkummar

Den vanskelege vekstseongen i 2017, og Innovasjon Norge sin mellombelse tilskotsordning har fått fart i bygginga av gjødselkummar. Desse vil kome godt med i åra framover, og vil vere med på å redusere miljøbyrda frå jordbruket.  


Publisert 15.11.2017

Direktorata kom til Rogaland for å presentera arbeidet med ny gjødselvareforskrift

Direktorata tok turen til Rogaland i går for å legga fram arbeidet med ny gjødselvareforskrift og få innspel. Over 90 personar møtte for å høyra om kva som kan bli endringane i den nye forskrifta som etter planen skal sendast på høyring i 2018.


Publisert 02.11.2017

Særordning med tilskot til bygging av gjødsellager i heile Rogaland!

Utvida lagerkapasitet for husdyrgjødsel vil vere ei god investering både av omsyn til økonomi, agronomi, forureining og klima. Veret dette året har gitt oss ein ekstra god grunn til å vurdere bygging av nytt gjødsellager, særleg i område langs utsette vassdrag.


Publisert 20.10.2017

Ny forskrift om organisk gjødsel – invitasjon til innspelsmøte 14. november

14. november kjem ansvarlege styresmakter til Sandnes for å leggja fram sentrale problemstillingar og løysningar for bruk og lagring av husdyrgjødsel. Rogaland er kanske det fylket som er mest spent på kva endringane det blir gjødselvareforskrifta. Bønder, politikarar, forvaltning og interesseorganisasjonar er invitert til å teikne seg for innspel.


Publisert 15.09.2017

Søk om tilskot til drenering

Planlegg du eit dreneringstiltak i løpet av dei neste tre åra? Dreneringstilskotet ligg no på omlag 2000 kr per dekar eller kr. 30,- pr. meter avskjæringsgrøft.


Publisert 14.08.2017

Fristen for miljøvenleg gjødselspreiing er utsett til 1.september

Fristen for miljøvenleg gjødselspreiing er på nytt utsett på grunn av alt regnet. Utkøyring av husdyrgjødsel på vassmetta jord gir fare for overflateavrenning, og Fylkesmannen finn det rett å utsette fristen slik at gjødslinga kan skje under meir laglege forhold.