Naturmangfald

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir


Publisert 17.09.2021

Miljødirektoratets nye brosjyrer om skjøtsel av kystlynghei

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Liv Guri Velle (Møreforskning) og Pål Thorvaldsen (Nibio) utarbeidet nye brosjyrer med veiledning og informasjon om beiting og lyngsviing i kystlynghei.


Publisert 07.05.2021

14.000 elvemuslingar satt ut i Årvikelva i Tysvær

Onsdag 5. mai blei 14.000 elvemuslingar satt ut i Årvikelva i Tysvær. Dette er eit resultat av at ein i 2018 samla inn eldre stammuslingar frå elva til kultiveringsanlegget for elvemusling i Austevoll utanfor Bergen.


Publisert 05.05.2021

Viper i Sandnes i 2020

Vipe er ein sterkt trua art. Den er i stor grad knytt til landbruksareal og Rogaland er eit kjerneområde for arten. I 2020 kartla Mangfold Mjølsnes viper i Sandnes kommune. Rapporten frå kartlegginga er no publisert.


Publisert 22.04.2021

Internasjonale Moder Jord-dagen

No som det livnar i lundar og lauvast i li så kjenner ein godt korleis naturen verkar inn på liva våre. Naturen dannar grunnlaget og set rammene for livet på jorda. Naturens gode er mange, og diverre ofte tatt for gitt. I dag er det den internasjonale Moder Jord-dagen. 


Publisert 07.04.2021

Kartlegging av natur i Rogaland 2021

I mai vil Miljødirektoratet starte kartlegging av naturtypar for utvalde område i Rogaland. Biologar frå Ecofact Sørvest vil dekke i alt 219 kvadratkilometer i utvalde område, medan Miljøfagleg Utredning og Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS vil kartlegge innanfor utvalde verneområde.


Publisert 26.02.2021

Nå er naturtypekartlegging 2020 publisert

I 2020 blei heile 167 kvadratkilometer av landareal i Rogaland undersøkt med omsyn til naturtypar etter Miljødirektoratet sin instruks. Nye data for 2020 er nå publisert og offentleg tilgjengeleg på Naturbase og i Temakart Rogaland.


Publisert 02.02.2021

Verdens våtmarksdag!

Idag er det 50 år siden Ramsar-konvensjoen ble vedtatt, og vi feirer også verdens våtmarksdag! 


Publisert 14.12.2020

Hettemåkene på Måkeholmen

Har du lagt merke til det yrande fuglelivet rundt Mosvatnet på søndagsturen din? Naturvernforbundet og Stavanger kommune har dei siste 10 åra rydda hekkeareal. Fleire hettemåkeungar enn nokon gong har blitt ringmerka på Måkeholmen. I 2020 hadde Mosvatnet med Måkeholmen den største hekkebestanden av den rødlista hettemåka.


Publisert 07.12.2020

Naturarven - kartlegging av insekt i Sokndal

Det er stor global merksemd på skremmande tap av insektslivet. I Noreg har vi truleg ikkje like store tap av dei livsviktige insekta som i nokre andre land. Insekta er særs viktige for at økosystema skal fungere godt, til dømes for omsetting av avfall og næring, plantebestøving og fugleliv, og sjølvsagt for landbruksproduksjon.


Publisert 26.11.2020

Viper i Randaberg og Stavanger 2020

Vipe er ein sterkt trua art som slit med overleving og ungeproduksjon. Det er fleire årsakar til dette, men arealendringar og arealbruk har stor negativ verknad for ungeproduksjon spesielt.

Rogaland er framleis eit kjerneområde for viper i Noreg. Vi støtter difor aktive tiltak, i første rekke knytt til landbruk, men også med årleg kartlegging av vipe i utvalde kommunar. Saman med Stavanger kommune har vi i 2020 fått hjelp til kartlegginga av konsulentane Kjell Mjølsnes og Tor Audun Olsen.