Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Regionalt miljøtilskot frå Regionalt miljøprogram, RMP

Alle landbruksføretak kan søke tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. I Rogaland kan dei søke frå 15. september til 15. oktober. 

Publisert 01.02.2013

12.03.2021

Snart tid for å sette av "vipestripe"

Snart er det tid for å sette av ei "stripe for vipe". Over 50 bønder meldte i haust interesse for å vere med på ordninga i Regionalt miljøprogram. Fristen for å jordarbeide er eigentleg 20. mars, men vi må sjå an korleis vêret og forholda blir framover. Fristen kan difor bli utsett.  


10.02.2021

Tilskotssatsane for regionalt miljøtilskot er landa

God match mellom søknadsomfang og økonomisk ramme gjorde at Statsforvaltaren kunne lande dei førebelse tilskotssatsane som endelege. Med andre ord – ingen overraskingar for søkjarane om regionalt miljøtilskot i 2020.


18.09.2020

Søknadsfristen for tilskot til organisert beitebruk er 15. november

Fristen for beitelaga i Rogaland for å søkje regionalt miljøtilskot er 15. november. Tilskotet går til arbeidet med organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak. 


15.09.2020

Tid for å søkje regionalt miljøtilskot i Rogaland

Frå 15. september kan du som er bonde søkje regionalt miljøtilskot, til dømes tilskot til skjøtsel av bratt areal, beite av kystlynghei, vedlikehald av turstiar eller miljøvennlig gjødselspreiing. Siste frist for å søkje er 15. oktober.  


04.08.2020

Siste frist for spreiing er 10. august – tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing

Spreiefristen for miljøvenleg gjødselspreiing nærmar seg og framleis er det fleire som ikkje har tatt 2. slåtten på grunn av mykje regn i juli. For å spreie seinare enn 10. august, må jordbruksføretaka ha dispensasjon dersom arealet skal gi grunnlag for regionalt miljøtilskot.  


25.05.2020

Regionalt miljøtilskot 2020

Rogaland har 41,9 millionar kroner til regionalt miljøtilskot i 2020. Midlane går til jordbruksføretak som gjer miljøtiltak på si driftseining og som søker tilskot innan 15. oktober. 


21.04.2020

Tid for å så pollinatorsoner

Vi håper flest mogleg vil legge til rette for humler og andre pollinerande insekt i sommar. Landbruksføretak kan få inntil 5000 kr i regionalt miljøtilskot. Dei må anten så i eigna frøblandingar på dyrka mark, eller skjøtte gode etablerte areal. 


17.03.2020

Utsett frist for etablering av vipe-striper i Regionalt miljøprogram

Ny frist for tilrettelegging av vipestriper er 25. mars. Dei som får problem med 25. mars kan ta kontakt med landbruksforvaltninga i kommunen og få fristen utsett til 1. april. Vipa er i gang med hekkinga, så vi ønskjer tidlegast mogleg jordarbeiding.


09.03.2020

Over 50 bønder vil legge til rette for vipa

I haust melde over 50 bønder seg interesserte i å ha ei «vipe-stripe» på sitt areal i 2020. Rogaland sin fylkesfugl er raudlista som sterkt trua, og bøndene sit med nokre av dei viktigaste nøklane for å gi vipa ein trygg hekkesesong.


30.01.2020

Endelege tilskotssatsar for regionalt miljøtilskot i 2019

Rogaland sin totalramme på 40,1 mill. kr viste seg å ikkje halde når alle søknadane om regionalt miljøtilskot blei summert opp. Fylkesmannen var difor nøydd til å justere tilskotssatsane for 2019.