Søknadsfrist Tittel Målgruppe
18. jun Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Barn, unge og voksne med psykiske plager/rusproblemer som har behov for hjelp
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie Målgruppen er sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene
Se hovedtekst Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021 Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnskoleopplæring
30. apr Utlysning av midler til utviklingsprosjekter på barnevernområdet Kommunal barneverntjeneste
26. apr Tilskuddsordning - Eldre ut på middag Hjemmeboende eldre over 65 år
15. apr Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
12. apr Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer Målgruppen er personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.
01. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022 Lærere i grunnskole eller videregående opplæring som underviser i/på samisk som førstespråk og/eller samisk som andrespråk
01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Kommunens helse- og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
01. apr Samiskopplæring skoleåret 2021-2022 Målgruppen er skoleeiere i kommunene og friskoler i hele landet.
21. mar Tilskudd til digital hjemmeundervisning 2021 Elever, lærlinger og lærekandidater
20. mar Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
15. mar Klima og Miljøtiltak i jordbruket Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling om klima og miljø i jordbruket kan søke om prosjektmidler. 
15. mar Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Gårdbrukere
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.
08. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Pasienter og pårørende i kommunehelsetjenesten
01. mar Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen Lærere i grunnopplæringen
01. mar Svømmeopplæring for barn i barnehage Barnehagebarn 4-6 år
01. mar Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift Målgruppen er kommuner som allerede deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogrammet samt nye kommuner som er modne nok til å integrere velferdsteknologi helhetlig og på tvers av sektorer i sine helse- og omsorgstjenester.
25. feb Tilskudd til veterinærtjenesten Kommuner og foretak
20. feb Prosjektskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret NAV-kontor i Troms og Finnmark
31. jan Forlengelse av ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket Skognæringa i Troms og Finnmark
20. jan Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling Tromsværinger og finnmarkinger som vil gjøre en innsats og rydde opp i marin forsøpling.
15. jan Tilskudd trua natur Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua arter og naturtyper. Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til ville pollinerende insekter og verdifulle kulturlandskap.
15. jan Tilskudd fremmede arter Regionale, nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Offentlige aktører er ikke i målgruppa for ordningen.
Søknadsfrist Tittel
18. jun Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie
Se hovedtekst Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021
30. apr Utlysning av midler til utviklingsprosjekter på barnevernområdet
26. apr Tilskuddsordning - Eldre ut på middag
15. apr Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert
12. apr Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
01. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022
01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
01. apr Samiskopplæring skoleåret 2021-2022
21. mar Tilskudd til digital hjemmeundervisning 2021
20. mar Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
15. mar Klima og Miljøtiltak i jordbruket
15. mar Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
08. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen
01. mar Svømmeopplæring for barn i barnehage
01. mar Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift
25. feb Tilskudd til veterinærtjenesten
20. feb Prosjektskjønn
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret
31. jan Forlengelse av ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket
20. jan Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling
15. jan Tilskudd trua natur
15. jan Tilskudd fremmede arter