Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
15. april 2021
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2022

Tilskuddet er en del av tiltakspakken for sårbare eldre

Publisert 17.02.2021

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fått kr 9 878 000 til fordeling i Troms og Finnmark.

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for, evt i samarbeid med frivilligheten, at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Tilskuddsordningen er søkbar for kommuner og fylkeskommuner. Kommunen kan søke midler alene, eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig og det er denne kommunen tilskuddet utbetales til.

 

Søknaden

Søknaden skal være poengtert og kortfattet. Det er ikke utarbeidet søknadskjema. Følgende opplysninger skal komme frem:

  • Mål med tilskuddet
  • Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • Budsjett

I tillegg til en kort beskrivelse av mål, tiltak, fremdriftsplan og eventuelle samarbeidsaktører, skal det oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for.

Opplysninger om tilskuddsmottaker, kontaktperson, adresse og organisasjonsnummer skal komme frem av søknaden.

 

Les regelverket nøye før søknaden skrives

Informasjon om tildelingskriterier, hvilke tiltak det ikke gis tilskudd til. Krav til rapportering om måloppnåelse, budsjett og regnskap, samt rapporteringsfrister m.v., er gjort rede for i regelverket.

Tildeling av/avslag på tilskuddet under denne ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det ikke klagerett.

Søknaden sendes elektronisk inn til sftfpost@statsforvalteren.no.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
15. april 2021
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2022