Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

Søknadsfrist:
12. april 2021
Målgruppe:
Målgruppen er personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Det er bare kommuner som kan stå som mottaker av disse tilskuddsmidlene. De kan søke alene, eller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor. Det oppfordres spesielt til samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner.
Rapporteringsfrist:
1. april 2022

Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronapandemien.

Publisert 15.03.2021

Nasjonal ramme for tilskuddsordningen over kapittel 765 post 21 er 100 millioner.

Bakgrunnen er at koronapandemien og ivaretakelse av smittevernhensyn fortsatt krever ekstra ressurser for å opprettholde det kommunale helse- og omsorgstilbudet for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.

Kartlegging av tilsvarende tilskudd for 2020 viser at tilskuddsmidlene (totalt 50 millioner kroner) for de fleste kommunene var avgjørende for tilpassing og etablering av nødvendige tilbud for målgruppen. Det er bakgrunnen for at tilskuddet videreføres og forsterkes. 

I enkelte kommuner er tjenestetilbudet til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer fortsatt redusert som følge av koronapandemien. Målgruppen er sårbar, og situasjonen er fortsatt bekymringsfull.

Søknadens innhold

I tillegg til en kort beskrivelse av utfordringsbildet og en beskrivelse av mål, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører, skal det oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for. Søknaden skal være poengtert og relativt kortfattet. Ytterligere krav er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Tilskudd innvilges de kommunene som Statsforvalteren og Helsedirektoratet vurderer har det største behovet, og hvor tiltak(ene) anses som relevante og gode. Det er begrenset med midler. 

Større byer og kommuner med åpne russcener vil bli prioritert. Det vil bli lagt vekt på hvor mange brukere som omfattes av tjenesten det søkes tilskudd til.

Søknadsbehandling

Tilskuddsordningen forvaltes av Statsforvalteren på vegne av Helsedirektoratet. Både søknad og faglige spørsmål rettes til Statsforvalteren. Det er et mål at midlene skal utbetales kommunene så raskt som mulig.

Søknaden sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmarks epost: sftfpost@statsforvalteren.no

 

Søknadsfrist:
12. april 2021
Målgruppe:
Målgruppen er personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Det er bare kommuner som kan stå som mottaker av disse tilskuddsmidlene. De kan søke alene, eller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor. Det oppfordres spesielt til samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner.
Rapporteringsfrist:
1. april 2022