Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
1. mars 2021
Målgruppe:
Målgruppen er kommuner som allerede deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogrammet samt nye kommuner som er modne nok til å integrere velferdsteknologi helhetlig og på tvers av sektorer i sine helse- og omsorgstjenester.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
15. desember 2021

Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) "Morgendagens omsorg" og inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Hovedmålet med satsingen er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i kommunen. 

Publisert 28.01.2021

Målet for ordningen er å stimulere kommunene til å tenke helhetlig og tverrsektorielt, ved å integrere og forankre helhetlige tjenestemodeller, slik at velferdsteknologi forblir et godt integrert tilbud i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Dette skjer ved å videreføre tilegnet kunnskap og erfaring fra trygghets- og mestringsoppdraget, og en tydelig organisering av sentrale roller og ansvarsområder.

Med integrerte tjenester menes at kommunene skal ha etablerte rutiner for å kunne identifisere, kartlegge og tilby velferdsteknologi på lik linje som andre helse -og omsorgstjenester. Tilskuddsordningen skal bidra til å realisere gevinster for brukere og pårørende og en mer bærekraftig helse - og omsorgstjeneste slik det er beskrevet i tidligere anbefalinger.

Kontaktperson i Helsedirektoratet: kristin.skogeng@helsedir.no, mob. 95048996

Kontaktperson i KS: Kristin Standal, mobil: 481 20 848

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
1. mars 2021
Målgruppe:
Målgruppen er kommuner som allerede deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogrammet samt nye kommuner som er modne nok til å integrere velferdsteknologi helhetlig og på tvers av sektorer i sine helse- og omsorgstjenester.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
15. desember 2021