Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til veterinærtjenesten

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
25. februar 2021 23.59
Målgruppe:
Kommuner og foretak
Ansvarlig:
Anne Sofie Jakobsen
Hvem kan søke:
Kommuner og fortak
Rapporteringsfrist:
25. februar 2021 23.59

Frist for å søke om stimuleringstilskudd til veterinærtjenester i år er 25. februar. Den samme fristen gjelder for rapportering for 2020.

 

Publisert 11.01.2021

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har kr 6 224 000,- til fordeling i 2021. Av disse pengene er kr 775 000,-  øremerket til fordeling på Svalbard. 

Formålet med ordningen

Formålet med tilskuddet er å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder.

Hvem kan søke

For Troms og Finnmark kan enkeltkommuner og vaktdistrikter søke. For vaktdistriktene er det administrasjonskommunen som skal søke.

For Svalbard kan foretak som tilbyr veterinærtjenester søke. I tillegg kan Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen søke om midler for å legge til rette for fremtidige løsninger eller etablere stillinger som bidrar til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Det er ikke ment å skulle bidra til å etablere en vakttjeneste på Svalbard.

Prøveordning 2021

Kommunene kan sette vilkår om at veterinærer deltar i vaktordning. 

Det vil si at kommunene i år kan kreve at veterinær som får stimuleringstilskudd deltar i den klinisk veterinærvakten utenom ordinær arbeidstid. Denne ordningen vil bli evaluert i 2022, på grunnlag av erfaringer i år.

Kommuner som stiller krav om vaktdeltakelse for å motta stimuleringstilskudd i 2021 skal i rapporteringen for 2021 oppgi antall veterinærer som deltar i vakten og antall veterinærer som har mottatt stimuleringsmidler der det er knyttet vilkår om vaktdeltakelse til. 

Hvordan søke og rapportere

Søknad og rapport sendes på skjema som finnes i Altinn: Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
25. februar 2021 23.59
Målgruppe:
Kommuner og foretak
Ansvarlig:
Anne Sofie Jakobsen
Hvem kan søke:
Kommuner og fortak
Rapporteringsfrist:
25. februar 2021 23.59

Kontaktpersoner