Søknadsfrist Tittel Målgruppe
17. nov Tilskudd til drift av beitelag Beitelag
15. nov Samiskopplæring innenfor det samiske forvaltningsområdet skoleåret 2022/2023 Kommuner i det samisk forvaltningsområdet
15. nov Kvensk og finsk som 2. språk - grunnskole 2022/2023 Grunnskoler i Troms og Finnmark
15. nov Tilskudd til samiskopplæring utenfor det samiske forvaltningsområdet Kommunale og private skoleeiere utenfor det samiske forvaltningsområdet
01. nov Tilskudd til reise og opphold for lærere på videreutdanning Kommunale og private skoler i Finnmark
15. okt Regionale miljøtilskudd Gårdbrukere
15. okt Produksjonstilskudd del 2 Gårdbrukere i Troms og Finnmark
01. okt Tilskudd til miljøtiltak i skog Skogeiere
16. sep Kriseskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
15. sep Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
30. aug Barnehageeiere - søk om tilretteleggingsmidler Kommunale og private barnehageeiere
01. jul Tilskudd til reise og opphold for lærere på videreutdanning Kommunale og private skoler i Finnmark
30. jun Utlysning av midler til utviklingsprosjekter på barnevernområdet Kommunal barneverntjeneste
30. jun Midler til kommunale jordvernstrategier 2022 Kommuner
Sjå hovudtekst Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnskoleopplæring
01. apr Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
01. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen Lærere i grunnopplæringen
01. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk studieåret 2022/2023 Lærere i grunnskole eller videregående opplæring som underviser i/på samisk som førstespråk og/eller samisk som andrespråk
01. apr Kompetanse- og innovasjonstilskudd – søke midler for 2022 Kommunens helse- og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
01. apr Kompetanse- og innovasjonstilskudd – rapportering om midler brukt i 2021 Kommunens helse- og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
01. apr Prognoser for timer til samisk språkopplæring skoleåret 2022-23 Alle kommuner og friskoler utenfor de samiske forvaltningskommunene
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Kommunale tiltak/tjenester, interkommunalt samarbeid eller i samarbeid med helseforetak og kommune.
31. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
15. mar Tilskudd til klima- og miljøtiltak Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling om klima og miljø i jordbruket kan søke om prosjektmidler.
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
15. mar Produksjonstilskudd del1 Gårdbrukere
01. mar Svømmeopplæring for barn i barnehage Barnehagebarn 4- 6 år
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Målgruppen er ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
20. feb Tilskudd til veterinærtjenesten Kommuner og foretak
15. feb Prosjektskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
15. feb Kommunalt rusarbeid - overgangsordning Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
01. feb Tilskudd til landbruksvikarordningen Virksomheter som tilbyr avløsning/avløserlag
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret NAV-kontor
15. jan Tilskudd til trua arter og naturtyper 2022 Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua arter og naturtyper. Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til ville pollinerende insekter og verdifulle kulturlandskap.
Søknadsfrist Tittel
17. nov Tilskudd til drift av beitelag
15. nov Samiskopplæring innenfor det samiske forvaltningsområdet skoleåret 2022/2023
15. nov Kvensk og finsk som 2. språk - grunnskole 2022/2023
15. nov Tilskudd til samiskopplæring utenfor det samiske forvaltningsområdet
01. nov Tilskudd til reise og opphold for lærere på videreutdanning
15. okt Regionale miljøtilskudd
15. okt Produksjonstilskudd del 2
01. okt Tilskudd til miljøtiltak i skog
16. sep Kriseskjønn
15. sep Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning
30. aug Barnehageeiere - søk om tilretteleggingsmidler
01. jul Tilskudd til reise og opphold for lærere på videreutdanning
30. jun Utlysning av midler til utviklingsprosjekter på barnevernområdet
30. jun Midler til kommunale jordvernstrategier 2022
Sjå hovudtekst Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
01. apr Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus
01. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen
01. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk studieåret 2022/2023
01. apr Kompetanse- og innovasjonstilskudd – søke midler for 2022
01. apr Kompetanse- og innovasjonstilskudd – rapportering om midler brukt i 2021
01. apr Prognoser for timer til samisk språkopplæring skoleåret 2022-23
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
31. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
15. mar Tilskudd til klima- og miljøtiltak
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk
15. mar Produksjonstilskudd del1
01. mar Svømmeopplæring for barn i barnehage
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
20. feb Tilskudd til veterinærtjenesten
15. feb Prosjektskjønn
15. feb Kommunalt rusarbeid - overgangsordning
01. feb Tilskudd til landbruksvikarordningen
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret
15. jan Tilskudd til trua arter og naturtyper 2022