Tilskudd til miljøtiltak i skog

Søknadsfrist:
1. oktober 2022
Målgruppe:
Skogeiere
Ansvarlig:
Kommunen
Hvem kan søke:
Skogeiere

Skogeiere kan søke om tilskudd til tiltak som ivaretar og utvikler miljøverdiene på eiendommen.  

Publisert 03.03.2022

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, herunder

  • Dekning av merkostnad eller tap knyttet til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak som tilrettelegging for friluftsliv, ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner, fjerning av utenlandske bartreslag utenfor bestand og merkostnader for å unngå vegbygging i "villmarkspregede områder". Det gis inntil 70 % tilskudd.
  • Dekning av tap ved bevaring av miljøverdier, herunder nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleik. Det gis inntil 30 % tilskudd av tømmerets driftsnetto til dekning av tap, fratrukket en arealavhengig egenandel.

Skogeier søker kommunen

Skogeier kan søke på ordningen digitalt fra egen skogfondskonto i Skogfond på nett (med innlogging via Altinn) eller via søknadsskjema på papir (LDIR-911 B).

Søknadsfrist:
1. oktober 2022
Målgruppe:
Skogeiere
Ansvarlig:
Kommunen
Hvem kan søke:
Skogeiere