Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning

Søknadsfrist:
15. september 2022
Målgruppe:
Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner i samarbeid med brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner, brukerstyrte tiltak, ideelle aktører og/eller offentlige tjenester
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

Publisert 25.05.2022

Tilskuddsordningen har fått ny innretning fra 2022. Det er viktig at søker gjør seg godt kjent med det nye regelverket før søknaden utformes. 

For å understøtte målene på rusfeltet må brukere og pårørende ha en framtredende rolle i arbeidet og i utviklingen for å sikre tilbud som ivaretar deres behov på en god måte. 

Tilbud det skal gis tilskudd til utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med brukere og pårørende. Ved tildeling av midler prioriteres tilbud som dokumenterer høy grad av bruker- og pårørendemedvirkning og samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige/ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Små kommuner oppfordres til å vurdere interkommunalt samarbeid om utvikling av tilbud. 

Kommunen kan ved samarbeid med andre aktører om tilbudet, søke om tilskudd til å dekke utgifter for disse.

Ordningen ses sammenheng med øvrige tilskuddsordninger over Helse- og omsorgsdepartementets bevilgninger og tilskuddsordninger som ligger til andre sektordepartementer på velferdsområdet.

Kommuner som i 2022 har mottatt tilskudd over tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid – overgangsordningen, kan i tillegg søke om midler til nye tilbud over denne nye tilskuddsordningen.

Informasjonsmøte

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til digitalt informasjonsmøte om denne nye ordningen 01.06.2022 klokken 10.00 til 11.00.

Kommuner i Troms og Finnmark er invitert til å delta på møtet etter avtale med SF Innlandet.

Microsoft Teams-møte

Klikk her for å delta i møtet

Bli med på en videokonferanseenhet

416417760@t.plcm.vc

Videokonferanse-ID: 125 804 535 9

Alternative VTC-instruksjoner

Søknadsfrist:
15. september 2022
Målgruppe:
Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner i samarbeid med brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner, brukerstyrte tiltak, ideelle aktører og/eller offentlige tjenester
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023