Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Søknadsfrist:
1. februar 2022
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarlig:
AVDIR, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Helse- og sosialavdelingen
Hvem kan søke:
NAV-kontor

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.

Publisert 15.12.2021

Det overordnete målet med denne tilskuddsordningen er å skape et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov. 

Hvem kan søke: NAV-kontor

Søknadsfrist: 1. februar 2022

Tidsperiode: Tilskudd gis primært for ett år fra oppstartsdato men det kan gis i inntil tre år til samme tiltak

Rapportering: Frist for status- og regnskapsrapportering er 1.februar 2023

Beløp: Det gis inntil 610 000 kroner per 100 prosent stilling (lønn og sosiale utgifter) og inntil 20 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikk for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig). 

Formål og målgruppe

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Sosialtjenesteloven inngår i kommunens samlede velferdsansvar.

Sosialtjenesteloven har som formål å bedre levekårene for de vanskeligstilte,

  • bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
  • bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud
  • bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal kommunens innbyggere oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår.  

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.

Følgende utviklingsområder vil bli særskilt prioritert i 2022

  • Helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov
  • Arbeid med barnefamilier, ungdom, innvandrere og langtidsmottakere av sosiale tjenester
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, mellom utdanning og arbeidsliv, og mellom ulike tjenester som barnevernet og NAV
  • Forebygging og/eller tidlig innsats

Hvordan søker du?

Kontakt Statsforvalteren i Troms og Finnmark hvis du har spørsmål eller trenger veiledning. Utfylt søknad signeres og sendes til Statsforvalteren.

Søknadsfrist:
1. februar 2022
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarlig:
AVDIR, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Helse- og sosialavdelingen
Hvem kan søke:
NAV-kontor