Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Sjå hovudtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
01. des Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
15. nov Tilskudd til drift av beitelag i 2021 Beitelag
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022 Skoleeiere innenfor samiske distrikt
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk i grunnskolen Skoleeiere: Kommuner og private skoler
01. nov Skoleeiere i Finnmark - søk tilskudd Kommunale, fylkeskommunale og private skoler i Finnmark
31. okt Erstatning ved avlingssvikt Gårdbrukere
29. okt Regionale miljøtilskudd for 2021 Gårdbrukere
18. okt Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
15. okt Produksjonstilskudd del 2 Gårdbrukere i Troms og Finnmark
01. okt Midler til nettverk for samiske barnehager Samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og barnehager med samiske barn.
01. okt Noen som ønsker å gjennomføre et utviklingsarbeid - samiske barnehager Samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og barnehager med samiske barn
15. sep Kriseskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
31. aug NY FRIST! Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Barn, unge og voksne med psykiske plager/rusproblemer som har behov for hjelp
30. aug Barnehageeiere- søk om tilretteleggingsmidler Kommunale og private barnehageeiere
01. jul Skoleeiere i Finnmark - søk om tilskudd Kommunale og private skoler i Finnmark
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie Målgruppen er sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene
Sjå hovudtekst Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021 Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnskoleopplæring
30. apr Utlysning av midler til utviklingsprosjekter på barnevernområdet Kommunal barneverntjeneste
26. apr Tilskuddsordning - Eldre ut på middag Hjemmeboende eldre over 65 år
15. apr Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
12. apr Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer Målgruppen er personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.
01. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022 Lærere i grunnskole eller videregående opplæring som underviser i/på samisk som førstespråk og/eller samisk som andrespråk
01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Kommunens helse- og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
01. apr Samiskopplæring skoleåret 2021-2022 Målgruppen er skoleeiere i kommunene og friskoler i hele landet.
21. mar Tilskudd til digital hjemmeundervisning 2021 Elever, lærlinger og lærekandidater
20. mar Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
15. mar Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Gårdbrukere
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.
08. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Pasienter og pårørende i kommunehelsetjenesten
01. mar Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen Lærere i grunnopplæringen
01. mar Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift Målgruppen er kommuner som allerede deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogrammet samt nye kommuner som er modne nok til å integrere velferdsteknologi helhetlig og på tvers av sektorer i sine helse- og omsorgstjenester.
25. feb Tilskudd til veterinærtjenesten Kommuner og foretak
20. feb Prosjektskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret NAV-kontor i Troms og Finnmark
31. jan Forlengelse av ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket Skognæringa i Troms og Finnmark
15. jan Tilskudd fremmede arter Regionale, nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Offentlige aktører er ikke i målgruppa for ordningen.
15. jan Tilskudd trua natur Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua arter og naturtyper. Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til ville pollinerende insekter og verdifulle kulturlandskap.
Søknadsfrist Tittel
Sjå hovudtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere
01. des Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus
15. nov Tilskudd til drift av beitelag i 2021
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk
15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk i grunnskolen
01. nov Skoleeiere i Finnmark - søk tilskudd
31. okt Erstatning ved avlingssvikt
29. okt Regionale miljøtilskudd for 2021
18. okt Tilskudd til kommunalt rusarbeid
15. okt Produksjonstilskudd del 2
01. okt Midler til nettverk for samiske barnehager
01. okt Noen som ønsker å gjennomføre et utviklingsarbeid - samiske barnehager
15. sep Kriseskjønn
31. aug NY FRIST! Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
30. aug Barnehageeiere- søk om tilretteleggingsmidler
01. jul Skoleeiere i Finnmark - søk om tilskudd
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie
Sjå hovudtekst Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021
30. apr Utlysning av midler til utviklingsprosjekter på barnevernområdet
26. apr Tilskuddsordning - Eldre ut på middag
15. apr Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert
12. apr Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
01. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022
01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
01. apr Samiskopplæring skoleåret 2021-2022
21. mar Tilskudd til digital hjemmeundervisning 2021
20. mar Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
15. mar Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
08. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen
01. mar Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift
25. feb Tilskudd til veterinærtjenesten
20. feb Prosjektskjønn
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret
31. jan Forlengelse av ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket
15. jan Tilskudd fremmede arter
15. jan Tilskudd trua natur