Klimaklokt landbruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 19.03.2021

Korleis kan kommunane bidra til klimaomstilling i landbruket?

Saman med næringa kan kommunane gjere ein innsats for redusert klimagassutslepp frå landbruket. Ny rettleiar frå Miljødirektoratet gir oversikt over kommunane sin rolle, og viser kva verktøy kommunen kan bruke. Rettleiaren kan vere til god hjelp i arbeidet med klima- og miljøplanane. 


Publisert 18.02.2021

Bioenergisatsing i Rogaland – sirkulærøkonomi i praksis

Det er eit stort potensiale for å legge om til fornybar oppvarming i større varmesentralar og i driftsbygningar til kylling, smågris og veksthus. Difor blir det satsa vidare på gardsvarme i Rogaland.


Publisert 08.02.2021

Høyringsuttale til temaplan for klima- og miljø i landbruket i Stavanger

Stavanger kommune har sendt på høyring temaplan for klima- og miljø i landbruket 2020 – 2030. Her kan de sjå Statsforvaltaren i Rogaland sine innspel. 


Publisert 29.01.2021

Statsvitenskapsstudent med klimavennlig agenda

Sander Vebø Byom skal lære mer om Rogalands klimautfordringer i praksisperioden hos Statsforvalteren.


Publisert 14.01.2021

Ny klimaplan for 2021–2030

Regjeringa la nyleg fram ny klimaplan. Planen inneheld tiltak som kan få stor betydning for landbruket i Rogaland. 


Publisert 11.12.2020

Inviterer til biogassnettverk i Rogaland

I Rogaland ligger forholdene spesielt godt til rette for produksjon av biogass, særlig fra husdyrgjødsel. Eksisterende gassledningsinfrastruktur og store mengder husdyrgjødsel er blant våre fortrinn. 


Publisert 12.10.2020

Utsett: Fagdag om gardsvarmeanlegg den 12. november på Bryne

Fagdagen om gardsvarmeanlegg den 12. november på Bryne er utsett inntil vidare som følgje av koronasituasjonen. 


Publisert 23.03.2020

Biogass - godt eksempel på sirkulærøkonomi!

Miljødirektoratet har greia ut potensialet for biogass i Noreg, og korleis politiske verkemiddel kan gi auka produksjon og bruk fram mot 2030. Rapporten er ein av fleire rapportar om satsing på biogass. Også her er målet om 30 prosent husdyrgjødsel gjennom biogassanlegg framheva.

 


Publisert 17.02.2020

Biogass frå husdyrgjødsel – frå mål til handling!

Korleis skal vi kome vidare mot målet om 30 prosent av husdyrgjødsla gjennom biogassanlegg? I ein fersk rapport har representantar frå Landbruksdirektoratet, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, ENOVA, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet gitt sine tilrådingar.


Publisert 19.12.2019

Biogass frå husdyrgjødsel – det ligg til rette for realisering på Jæren

Det ligg meir enn nokon gang til rette for å lykkast med satsing på biogass frå husdyrgjødsel på Jæren. Det kjem fram av Norce AS sin sluttrapport frå forprosjektet «Biogass/biorestproduksjon som bærekraftig gjødselhåndteringsstrategi på Jæren». Det er nå viktig at satsinga blir teke vidare.