Klimaklokt landbruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 27.02.2023

Rogaland biogassnettverk inviterer til arbeidsverkstad om biogjødsel

Torsdag 13. april held Rogaland biogassnettverk ein arbeidsverkstad om biorest og biogjødsel. Korleis kan biogassanlegg i Rogaland produsere biogjødsel som er interessant for jordbruket på Austlandet? 


Publisert 06.01.2023

Biogassprosjekt framleis på vent i Rogaland

To biogassprosjekt i Rogaland fekk avslag i Enova sin siste søknadsrunde. Trass store mengder husdyrgjødsel i fylket er det framleis ingen større anlegg som nytter gjødsla til biogass.    


Publisert 28.12.2022

Søk støtte til klimatiltak frå Bionova

Bionova er eit verktøy for satsingar på bioøkonomi og klimatiltak innan jordbruk, skogbruk og havbruk. Bionova er etablert som ein del av Innovasjon Norge, og trer i kraft 1. januar 2023. Bønder og skogeigarar som har planar om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi kan søke støtte.


Publisert 19.12.2022

Biogass-kurs med studietur 24-25. januar

Planar om å produsere biogass på garden? Rogaland biogassnettverk arrangerer kurs og studietur. 


Publisert 11.11.2022

Temamøte om biorest frå biogassproduksjon

Rogaland biogassnettverk inviterer 6. desember til temamøtet "Biorest – restriksjoner og muligheter" kl 12.00–14.00. Møtet er digitalt og opent for interesserte. 


Publisert 16.09.2022

Temamøte om status for biogassproduksjonen i Rogaland

Enova innvilga ingen søknadar om biogassproduksjon i vår. Ny søknadsrunde er i oktober. Rogaland biogassnettverk inviterer 5. oktober til temamøte om status for biogassproduksjonen i Rogaland. Møtet er digitalt på Teams. 


Publisert 06.07.2022

Viktig med solid avtaleverk i biogassprosjekt

Biogassanlegg basert på landbruket sine ressursar har i dag lite omfang i Norge. Men alt tyder på at det framover kjem til å bli etablert nye anlegg av ulike storleikar, som er basert på ulike substrat. Med fleire aktørar involverte kan kompleksiteten i slike anlegg fort bli stor, noko som føreset gode avtaleverk i botn.


Publisert 07.06.2022

Rogaland biogassnettverk inviterer til møte om avtalar med biogassanlegg og bondeorganisering

Korleis kan gode avtalar sikre interessene til både bønder og biogassprodusentar? Rogaland biogassnettverk arrangerer digitalt temamøte 20. juni der dei ser på kva avtalane må innehalde, og korleis bøndene kan organisere seg.   


Publisert 13.05.2022

Biogass – inspirasjonstur til Danmark

Rogland biogassnettverk var på inspirasjonstur til Danmark 3.–4. mai 2022. 29 deltakarar fekk god kunnskap om bygging og drift av biogassanlegg. Våre danske naboar har kome langt i satsinga, og har ambisjonar om at biogass skal vere hovudkjelda i det nasjonale gassnettet innan kort tid.  


Publisert 22.02.2022

Regjeringen ønsker innspill om Bionova

Regjeringen har satt i gang arbeidet med å etablere Bionova og inviterer alle relevante aktører til å komme med innspill til arbeidet.