Klimaklokt landbruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 01.11.2021

Kurs i solenergi for gardbrukarar

Norges Vel inviterer gardbrukarar som vurderer å investere i solenergi til digitalt kurs. Her får dei vite meir om solenergi-teknologi, dimensjonering av anlegg og relevante faktorar for lønnsemd. Kurset er digitalt og går over to kurskveldar, tysdag 23. november og torsdag 25. november. 


Publisert 04.10.2021

Bli med på webinar om klimakrav i offentleg innkjøp

Kommunane kan stille klimasmarte krav i offentlege innkjøp. Mellom anna for mat og måltidstenester, og for bygg, anlegg og eigedom. Korleis? Bli med på webinar 27. oktober.  


Publisert 27.08.2021

Klimagassreduksjon i veksthusnæringa

Produksjon av tomat i veksthus i Noreg kan ha eit lågare utslepp av klimagassar enn importert vare. Utslepp av klimagassar kjem hovudsakeleg frå bruk av naturgass til oppvarming og CO2 tilførsel til plantene. Ein ny rapport ser på moglegheitene til å redusera CO2-fotavtrykket i veksthusnæringa. 


Publisert 26.08.2021

Gjennomgang av klimakalkulator for landbruket

Klimakalkulatoren gir bøndene oversikt over klimagassutslepp og rom for reduksjon og karbonbinding på eigen gard. Ønskjer du å høyre meir om verktøyet, kan du bli med på Teams-møte med rådgivarar frå TINE og NLR. Dei er i gang med å gi klimaråd til bøndene i Rogaland.  


Publisert 16.06.2021

Innfører tilskot til klimarådgiving på gardsbruk

Nå kan bøndene i Rogaland søkje regionalt miljøtilskot til klimarådgiving. Så langt er det Norsk landbruksrådgiving Rogaland og TINE som tilbyr klimaråd der dei ser på korleis bonden kan redusere sitt klimagassavtrykk, og korleis drifta kan tilpassast klimaendringane.  


Publisert 02.06.2021

Temamøte om støtteordningar og rammevilkår for biogass 15. juni

Korleis kan ulike støtteordningar bidra til auka biogassproduksjon i Rogaland? Rogaland biogassnettverk inviterer til digitalt temamøte 15. juni kl 12.00–14.00.


Publisert 25.05.2021

Trefjøs i Hå fekk byggeskikkpris

I Matningsdal i Hå er det nyleg bygd nytt trefjøs for sau og storfe med kortreist tømmer. Dette er ein sjeldan byggemetode på Jæren, og det er gledeleg at bygget er heidra med byggskikkpris i Hå for 2021.


Publisert 11.05.2021

Samla informasjon til deg som bonde om klimaklokt landbruk

Statsforvalteren i Vestland har utarbeidet en egen nettside kalt «Bondeboka». Bondeboka gir bonden en oversikt over regelverk, lovverk og ordninger bonden bør kjenne til. Her finner du også en oversikt over klimasmarte løsninger i landbruket.


Publisert 14.04.2021

Temamøte om biogassproduksjon på Finnøy og Rennesøy

Rogaland Biogassnettverk inviterer til digitalt temamøte om biogassproduksjon på Finnøy og Rennesøy – Kva må til? 29. april kl 12 – 14.   


Publisert 13.04.2021

Webinar om korleis kommunane kan bidra til klimavenleg landbruk

Nyleg arrangerte Miljødirektoratet webinar for kommunane om korleis dei kan bidra til eit meir klimavenleg landbruk. Her kan du mellom anna høyre om satsinga på klimasmart landbruk i Viken og prosjektet Karbon i jord i Trøndelag. Webinaret var inspirerande og vi oppfordrar kommunalt tilsette med klimaoppgåver til å sjå opptaket.