Klimaklokt landbruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.03.2016

På besøk i nye flisfyringsanlegg i Sandnes

I Sandnes kommune har det dei siste åra blitt bygd fleire flisanlegg for fjern- og nærvarme. 1. mars arrangerte Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Rogaland studietur til fleire av disse anlegga.


Publisert 23.02.2016

Besøk på ved- og flisfyringsanlegg på Haugalandet 15. mars

Tysdag 15. mars arrangerer Fylkesmannen studietur for bønder og andre interesserte til to bioenergianlegg på Haugalandet. Vi ser på to ulike typar anlegg: eit vedfyrt gardsanlegg i Tysvær, og eit flisfyrt fjernvarmeanlegg på Karmøy. Desse er begge gode eksempel på bruk av trebasert virke som ei tilleggsnæring for bønder og skogeigarar.


Publisert 10.02.2016

Tilskot for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

For å auke oppslutninga om leveranse av husdyrgjødsel til biogassanlegg, er satsane  i forskrift om tilskot til levering av husdyrgjødsel dobla frå 1. januar 2016. 7 mill. kroner står disponibelt i denne ordninga i 2016.


Publisert 04.02.2016

Kurs og studietur til flisfyringsanlegg i Sandnes

Tysdag 1. mars kan du delta på kurs om «kvifor etablere gards- og nærvarmeanlegg». Du kan også besøke ulike typar flisanlegg i Sandnes. Her vil det blant anna bli gitt informasjon anna drift av varmeanlegg og Innovasjon Norge sitt Bioenergiprogram.


Publisert 18.09.2015

Frå binge til buss. Lønsamt biogass-prosjekt på Jæren

Pilotanlegg med høgrate biogassreaktor er under etablering på Jæren. 


Publisert 16.03.2015

Ny handbok for gardsbaserte biogassanlegg

Norges Vel har uvikla ei handbok med nyttig informasjon og oversikt over aktuell litteratur om etablering av gardsbaserte biogassanlegg.


Publisert 11.02.2015

Inn i framtida på Bioenergi

Bioenergikonferansen på Øksnevad vgs. 28. januar 2015 blei ein møtestad mellom leverandørar, prosjektørar, kommunar og andre som er opptekne av det grøne skiftet i energisektoren.


Publisert 18.12.2014

Seminar om trebasert bioenergi

Klima er på dagsorden, og i Rogaland har vi eit stort potensiale for å nytte meir trebasert bioenergi. 28. januar 2015 arrangerer derfor KS, Rogaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Rogaland eit bioenergiseminar på Øksnevad vidaregåande skule. Målet er å vise at trebasert bioenergi er eit klimavennleg og lønnsamt alternativ for oppvarming av kommunale bygg, bustadfelt mm.


Publisert 13.05.2014

Flisfyring også på Jæren

Fleire er litt skeptiske til å satsa på flisfyring på Jæren fordi dei er usikre på om leveransar av flis vil vera trygg i åra framover. Prosjektleiar Christer Andersen i Bioenergi Rogaland har svaret klart: - Nok flis er ikkje problemet. Fleire leverandørar står klare med flisbilen for dei som vil satsa på fornybar, økonomisk og miljømessig god energi.


Publisert 17.09.2013

Oppstart av prosjekt Bioenergi i Rogaland

Det er gjort avtale med Christer Andersen om å vere prosjektleiar for prosjektet Bioenergi Rogaland. Hovudføremålet med prosjektet er å få aktørar innan landbruket, offentlege instansar og utbyggarar til å vurdere bioenergi som varmekjelde. Her er eit stort potensial i Rogaland.