Tilskot for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

For å auke oppslutninga om leveranse av husdyrgjødsel til biogassanlegg, er satsane  i forskrift om tilskot til levering av husdyrgjødsel dobla frå 1. januar 2016. 7 mill. kroner står disponibelt i denne ordninga i 2016.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.02.2016

Tap av metan ved lagring av husdyrgjødsel utgjer ein stor andel av klimagassutsleppa frå jordbruket. Tilskot for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg bidrar til å reduserer slike utslipp, samstundes som gassen er ei energikjelde. Tilskotet kan gis til jordbruksføretak som leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg. Satsane er dobla frå 1. januar 2016, - til 60 kroner pr. tonn.


Nærare informasjon om denne tilskotsordninga finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar